24 November 2009

Nikah Mut’ah: Antara Syi’ah Dan Ahlus Sunnah

Nikah Mut’ah: Antara Syi’ah Dan Ahlus Sunnah .

Keharusan perkahwinan mut’ah merupakan salah satu punca pertikaian antara Ahlus Sunnah dan Syi’ah. Sejak sekian lama ia menjadi bahan polemik dan perdebatan antara dua golongan ini.

Sebelum membincangkan pendapat kedua pihak berkenaan dengannya elok sekali diketahui bagaimanakan bentuk perkahwinan ini.

Kahwin mut’ah berdasarkan kitab-kitab Syi’ah.

Terdapat begitu banyak riwayat-riwayat berkenaan bentuk perkahwinan ini di dalam kitab-kitab Syi’ah. Sebahagian daripadanya sebagaimana di bawah.

Mut’ah tidak terbatas dengan empat orang sahaja:

الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

Al-Kulaini meriwayatkan daripada Abi Abdillah (Jaafar as-Sadiq) a.s. bahawa disebutkan kepadanya tentang mut'ah adakah ia termasuk daripada empat (isteri)? Beliau menjawab: “Kahwinilah mereka walaupun seribu kerana mereka termasuk perempuan-perempuan yang disewakan”.(Al-Furu’ min al-Kafi jil 5 hal. 452, Al Istibshar jil. 3 hal. 461, Tahzib al-Ahkam jil. 7 hal. 259, Wasaail as-Syi’ah jil. 14 hal. 446)

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع في المتعة قال: ليست من الاربع انها لاتطلق ولاترث وإنما هي مستأجرة.

Al-Kulaini meriwayatkan daripada Abi Jaafar a.s. (Muhammad al-Baqir) berkenaan mut'ah katanya: “Ianya bukan termasuk daripada empat (isteri) kerana mereka tidak diceraikan dan tidak mewarisi, mereka hanyalah perempuan sewaan sahaja”.(Al-Furu’ min al-Kafi jil 5 hal. 452 hadith no 9954)

Bagaimana mut’ah boleh berlaku:

عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.

Al-Kulaini meriwayatkan daripada Zurarah daripada Abi Abdillah (Jaafar as-Sadiq) a.s. katanya, “Tidak berlaku mut'ah kecuali dengan dua perkara iaitu tempoh yang telah ditetapkan dan upah (bayaran) yang tertentu”.( Al-Furu’ min al-Kafi jil 5 hal. 457 hadith no 9967)

Bayaran mahar perkahwinan mut’ah:

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ماشاء من الاجل.

Al-Kulaini meriwayatkan daripada Muhammad bin Muslim katanya: “Aku bertanya Aba Abdillah a.s.: “Berapakah mahar (dia maksudkan pada mut'ah)?” Beliau menjawab: “Sekadar yang dipersetujui oleh kedua pihak sehingga tempoh yang dikehendaki”.( Al-Furu’ min al-Kafi jil 5 hal. 459 hadith no 9977)

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله (ع: أدنى مايتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.

Al-Kulaini meriwayatkan daripada Ahwal katanya: “Aku bertanya Aba Abdillah a.s.: “Berapakah mahar yang paling rendah untuk perkahwinan mut'ah? Beliau a.s. menjawab: “Segenggam gandum”.( Al-Furu’ min al-Kafi jil 5 hal. 457 hadith no 9978, Tahzib Al-Ahkam jil. 7 hal. 260)

Tempoh perkahwinan mut’ah:

محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن (ع: كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.

Al-Kulaini meriwayatkan daripada Khalaf bin Hammad katanya: “Aku menghantar orang kepada Abi al-Hasan a.s. untuk bertanya tentang tempoh paling singkat melakukan mut'ah, adakah harus seseorang melakukan mut'ah dengan syarat sekali (persetubuhan) sahaja?” Beliau menjawab: “Ya”.( Al-Furu’ min al-Kafi jil 5 hal. 460)

Had umur perempuan yang boleh dimut’ahkan:

عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين

Daripada Muhammad bin Muslim katanya, saya bertanya (Ali ar-Ridha a.s.) tentang budak perempuan yang boleh dilakukan mut’ah dengannya oleh seseorang? Dia menjawab: “Ya! Kecuali seorang budak perempuan yang boleh diperdayakan”. Saya berkata: “Mudah-mudahan Allah akan memberi kebaikan kepadamu, berapakah had umur seorang perempuan yang tidak akan tertipu? Dia menjawab: “Sepuluh tahun”.(Man La Yahdhuru al-Faqih jil. 3 hal. 462, al-Istibsar jil. 3 Hal.145, Tahzib al-Ahkam jil. 7 Hal. 225, al-Furu’Min al-Kafi jil. 5 Hal. 463)

Beberapa masalah lain berkenaan mut’ah:

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (ع عن المتعة فقال: الق عبدالملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال: ليس فيها وقت ولا عددإنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ماشاء بغير ولي ولاشهود فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لاتحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبدالله (ع فعرضت عليه فقال: صدق وأقربه. قال: ابن اذينة و كان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لاتحيض فشهر ونصف

Al-Kulaini meriwayatkan daripada Ismail bin al-Fadhl al-Hasyimi, katanya: “Aku bertanya Abu Abdillah a.s. tentang mut’ah lalu dia berkata: “Bertemulah dengan Abdul Malik bin Juraij maka tanyakan kepadanya tentang mut’ah kerana dia mempunyai ilmu tentangnya”. Maka aku pun bertemu dengannya lalu dia membacakan kepadaku banyak perkara tentang halalnya mut’ah, di antara apa yang diriwayatkan kepadaku oleh Ibnu Juraij ialah katanya: “Tidak ada penentuan waktu dan bilangan yang tertentu dalam mut’ah, mereka hanyalah seperti hamba sahaja. Seseorang boleh berkahwin dengan mereka (perempuan secara mut’ah) sebanyak mana yang ia kehendaki. Begitu juga dengan orang yang telah mempunyai empat isteri dia boleh berkahwin dengan mereka mengikut yang ia kehendaki tanpa sebarang wali dan saksi. Bila telah habis tempoh maka berpisahlah mereka tanpa sebarang thalaq dan dia hendaklah memberikan kepada perempuan itu sesuatu walaupun sedikit dan iddahnya adalah dua haidh dan kalau dia tidak haid maka empat puluh lima hari”.
Lalu aku bawakan kitab itu kepada Abu Abdillah a.s. lalu aku kemukakan kepadanya maka Ia berkata, “Benar ia (Ibnu Juraij) dan dia mengakuinya”. Ibnu Uzainah berkata, “Zurarah bin ‘Aa’yun berpendapat demikian dan dia bersumpah bahawa ia adalah benar cuma dia berkata, “jikalau perempuan itu datang haidh maka (‘iddahnya) adalah satu haidh dan jika dia tidak datang haidh maka sebulan setengah”.(Al-Furu’ min al-Kafi jil 5 hal. 453 hadith no 9955)

Pandangan Ahlus Sunnah berkenaan perkahwinan mut’ah.

Ulama Ahlus Sunnah sepakat bahawa perkahwinan mut’ah telahpun diharamkan oleh Nabi s.a.w.. Hukum berkenaan perkahwinan mut’ah adalah sebagaimana hukum berkenaan arak. Kedua-dua hukum tersebut diharamkan secara beransur-ansur dan tidak pernah disyariatkan atau dihalalkan oleh Islam tetapi keduanya adalah penerusan daripada adat jahiliyyah yang buruk. Nabi s.a.w. hanya menjelaskan pengharaman secara mutlak berdasarkan wahyu dari Allah taala pada tahun pembukaan Mekah (dalilnya akan dikemukakan selepas ini). Ia adalah berdasarkan firman Allah taala:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

Dan dia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (samada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.(Surah an-Najm ayat 3 dan 4)

Kemudian di zaman pemerintahan Umar r.a., beliau telah mengisytiharkan dengan lebih meluas pengharaman yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. supaya tidak terdapat lagi di kalangan umat Islam yang jahil tentangnya. Perbuatan Sayyidina Umar r.a. tersebut merupakan kesepakatan di kalangan sahabat-sahabat r.a. termasuklah Sayyidina ‘Ali r.a. dan ahlul bait yang lain. Sehingga Umar r.a. mencabar sesiapa yang tidak bersetuju dengan pengisytiharan yang dilakukan olehnya supaya mengemukakan saksi dan bukti bahawa perbuatannya itu tidak benar. Begitu juga kalangan ulama Ahlus Sunnah selepas itu tiada perbezaan pendapat di kalangan mereka di dalam menerima apa yang telah dilakukan oleh Umar r.a.. Sa’id bin Musayyab berkata:

رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ، لَوْلاَ إِنَّهُ نَهَى , عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزِّنَا جِهَارًا.

“Semoga Allah merahmati Umar. Kalaulah tidak kerana ia telah menegah daripada mut’ah pasti zina akan berlaku secara terang-terangan (atas nama Islam)”.(Musannaf Ibnu Abi Syaibah Bab Berkenaan Nikah Mut’ah)
Kerana itu kita akan dapati kitab-kitab Ahlus Sunnah begitu banyak menukilkan pengharaman tersebut. Antaranya:

واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الاجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء الا الروافض
Ulama sepakat bahawa mut’ah adalah pernikahan sehingga satu tempoh serta tiada pesaka padanya. Perpisahan berlaku dengan habis tempoh tanpa perceraian. Berlaku kesepakatan daripada ulama bahawa ianya diharamkan kecuali Rafidhah (Syi’ah).(Qadhi ‘Iyadh Ikmal al-Mu’lim bi Fawaid Muslim jil. 4 hal. 537)

أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح وبطلانه.
Ulama sepakat bahawa nikah ini (mut’ah) telah diharamkan dan telah terbatal.(Taisir al-‘allam Syarh Umdah al-Ahkam jil. 4 muka surat 57)

وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف قال أبو بكر قد ذكرنا في المتعة وحكمها في التحريم ما فيه بلاغ لمن نصح نفسه ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون فيه
Sesungguhnya kami telah mengemukakan bukti terdapat larangan selepas diharuskan berdasarkan zohir al-Quran dan as-Sunnah serta kesepakatan salaf. Abu Bakr berkata: “Kami telah menyebutkan tentang mut’ah dan hukum pengharamannya yang sudah memadai bagi orang yang inginkan kebaikan untuk dirinya dan tidak terdapat khilaf tentangnya di kalangan generasi awal sebagaimana yang telah kita terangkannya. Begitu juga fuqaha’ semasa sepakat tentang pengharamannya dan mereka tidak berselisih padanya”.(Ahkam al-Quran li al-Jasshah jil. 3 hal. 103)

قال القرطبي الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها الا من لا يلتفت إليه من الروافض
Qurthubi berkata: “Semua riwayat sama-sama menunjukkan bahawa zaman harus mut’ah tidak berpanjangan dan ianya telah diharamkan (selepas itu). Kemudian salaf dan khalaf sepakat tentang pengharamannya kecuali golongan Rafidhah yang tidak perlu dipedulikan”.(Fath al-Bari jil. 9 hal. 173, Faidh al-Qadir jil. 6 hal. 416)

Pandangan Syi’ah berkenaan perkahwinan mut’ah.

Berbeza dengan golongan Syi’ah di mana mereka bermati-matian mempertahankan amalan seks bebas yang diwarisi dari ajaran Majusi ini. Di antara bukti yang jelas betapa kuatnya persepakatan mereka dengan golongan Majusi ialah bilamana mereka mempertahankan bahkan menganggap wira pembunuh Sayyidina Umar r.a. iaitu Abu Lu’luah al-Majusi. Kerana itu riwayat-riwayat daripada imam-imam maksum berkenaan halalnya serta besarnya ganjaran kepada orang yang melakukan mut’ah bertebaran dengan begitu banyak sekali di dalam mana-mana kitab utama mereka. Berdasarkan kepada riwayat-riwayat tersebut maka ulama-ulama mereka sepakat tentang halalnya perkahwinan itu di sisi mereka. Di antara ulama mutaakhirin Syi’ah yang menyebut tentang ijmak tersebut ialah al-Fukaiki dengan katanya:

لقد أجمع العلماء بالإتفاق على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم وتفاوت عصورهم من الصدر الأول حتى عصرنا الحاضر من أن الله تبارك وتعالى شأنه قد أنزل في كتابه العظيم آية في تحليل نكاح المتعة في سورة النساء وهي قوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )

Sesungguhnya kesepakatan telah berlaku di kalangan ulama walaupun berlainan kedudukan dan aliran mereka serta berbeza zaman mereka bermula dari generasi permulaan sehingga generasi kita sekarang bahawa Allah tabaraka wa ta’ala telah menurunkan di dalam kitab-Nya yang maha agung ayat tentang halalnya nikah mut’ah di dalam surah an-Nisa’ iaitu firman-Nya: Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah dia menjadi isteri kamu), maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya (dengan sempurna), sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah).(Taufik al-Fukaiki, al-Mut’ah wa Atharuha fi al-Islah al-Ijtima’ie hal. 36)

Di antara nukilan daripada imam maksum Syi’ah tentang halalnya mut’ah ialah:

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن المتعة فقال حلال فلا تتزوج إلا عفيفة إن الله عزوجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون
وعنه عليه السلام تحل الفروج بثلاثة وجوه نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين .
وعن أبيه عن النبي صلوات الله عليهما إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان فرج مورث وهو الثبات وفرج غير مورث وهو المتعة وملك أيمانكم فإنهم غير ملومين

Di dalam al-Kafi terdapat riwayat daripada imam Ja’far as-Sadiq bahawa ia ditanya tentang mut’ah lalu ia menjawab: “Halal. Tidak boleh dikahwini kecuali perempuan yang baik (tidak melakukan perbuatan keji). Sesungguhnya Allah ‘azzawajalla berfirman: Dan mereka (orang-orang beriman) yang menjaga kehormatannya.
Daripadanya (Ja’far as-Sadiq) bahawa ia berkata: “Faraj halal dengan tiga sebab, perkahwinan dengan ada pesaka (perkahwinan kekal), perkahwinan tanpa pesaka (mut’ah) dan dengan hamba.

Daripada ayahnya (Muhammad al-Baqir) daripada Nabi s.a.w. sabdanya: “Sesungguhnya Allah menghalalkan faraj dengan tiga perkara: faraj yang membawa seseorang itu mempunyai pewaris iaitu perkahwinan kekal, faraj yang tidak membawa seseorang itu mempunyai pewaris iaitu kahwin mut’ah dan hamba kerana sesungguhnya mereka tidak tercela”.(Tafsir as-Shafi jil. 1 hal. 394)

Menganggap halal mut’ah atau tidak adalah merupakan salah satu ciri keimanan atau seorang Syi’ah.

قال الصادق عليه السلام: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا).

Ja’far as-Sadiq a.s. berkata: “Bukan dari kalangan kami orang yang tidak mempercayai raj’ah (kebangkitan semula para Imam sebelum qiamat untuk menghukum orang-orang yang menentang dan memusuhi Ahlul Bait) dan tidak menganggap halal mut’ah kita”.(Man Laa Yahdhruhul Faqih jil. 3 hal. 458 hadith no. 4583, Syeikh Abbas Al Qummi-Muntaha Al Amal jil. 2 hal. 34)

Dalil-dalil Ahlus Sunnah.

Ahlus Sunnah menjadikan al-Quran dan hadith sebagai dalil di dalam pegangan mereka tentang haramnya perkahwinan mut’ah. Dalil al-Quran telah dikemukakan oleh penulis di dalam artikel sebelum ini iaitu Mut’ah: al-Quran mengharamkan Syi’ah menghalalkan seperti surah al-Mukminun ayat 5 hingga 7, surah al-Nur ayat 33, surah al-Nisa’ ayat 3, al-Baqarah ayat 223, ar-Rum ayat 21, al-A’raf ayat 189 dan lain-lain. Begitu juga dengan ayat-ayat al-Quran berkenaan pesaka, perceraian, penyusuan, nafkah dan sebagainya yang bersesuaian dengan perkahwinan yang berkekalan adalah sebagai bukti bahawa perkahwinan mut’ah tiada di dalam Islam.

Di antara hadith yang menunjukkan bahawa mut’ah telah diharamkan ialah pertama:

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Daripada Sabrah al-Juhani bahawa dia bersama Rasulullah s.a.w. lalu baginda bersabda: “Wahai manusia! Sesungguhnya aku telah izinkan kepada kamu untuk bermut’ah dengan perempuan dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan perkara tersebut sehingga hari kiamat. Sesiapa yang ada bersamanya dari kalangan wanita yang dimut'ahkan maka lepaskanlah ia dan jangan ambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.

Kedua:

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

Daripada Sabrah al-Juhani katanya: “Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami supaya melakukan mut’ah pada pembukaan Mekah ketika kami memasuki Mekah kemudian kami tidak keluar darinya sehinggalah baginda melarang kami dari melakukannya”.

Ketiga:
عَنْ سَبْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

Daripada Sabrah bahawa Rasulullah s.a.w. melarang pada hari pembukaan Mekah daripada mut’ah perempuan”.(Sahih Muslim Bab Nikah Mut’ah)

Keempat:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا

Daripada Ibnu Umar r.a. katanya, bilamana Umar r.a. menjadi khalifah beliau berucap di hadapan orang ramai dengan berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah memberi keizinan kepada kita untuk bermut’ah selama tiga hari kemudian baginda mengharamkannya. Demi Allah! tidaklah aku mengetahui seseorang melakukan mutah dan dia seorang muhshon kecuali aku pasti akan merejamnya dengan batu kecuali dia membawakan kepadaku empat orang saksi bahawa Rasulullah s.a.w. telah menghalalkannya selepas ia mengharamkannya”.(Sunan Ibnu Majah Bab Larangan Daripada Nikah Mut’ah. Imam Muslim juga meriwayatkan hadith yang semakna dengannya di dalam Bab al-Mut’ah bi al-Hajj wa al-‘Umrah)

Kelima:

أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

Sesungguhnya Ali r.a. telah berkata kepada Ibnu ‘Abbas r.a. bahawa Nabi s.a.w. telah melarang daripada nikah mut’ah dan daging himar kampong pada peperangan Khaibar.(Sahih al-Bukhari Bab Nabi S.A.W. Telah Melarang Daripada Nikah Mut’ah, Muwattha’ Malik Dengan Riwayat Muhammad Bin Hasan Bab Nikah Mut’ah)

Keenam:

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

Daripada Iyas bin Salamah daripada ayahnya katanya: “Rasulullah s.a.w. telah memberikan kelonggaran untuk melakukan mut’ah pada tahun Awthas selama tiga hari kemudian melarang daripadanya”.( Sahih Muslim Bab Nikah Mut’ah, Sahih Ibnu Hibban Bab Nikah Mut’ah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah Bab Berkenaan Nikah Mut’ah)

Ketujuh:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ : حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ فُلاَنًا يَقُولُ فِيهَا فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مَسَافِحِينَ.

Daripada Ibn Syihab katanya, Salim bin Abdillah telah menceritakan kepada saya bahawa ada seorang bertanya Ibn ‘Umar r.a. tentang mut’ah lalu dia menjawab: “Haram”. Orang itu berkata lagi: “Sesungguhnya si fulan telah memperkatakan (mengatakan halal) tentangnya”. Ibn ‘Umar menjawab: “Demi Allah! Sesungguhnya dia memang mengetahui bahawa Rasulullah s.a.w. telah mengharamkannya pada hari Khaibar dan kami bukannya penzina”.(Sunan al-Baihaqi Bab Nikah Mut’ah)

Kelapan:

عن سالم بن عبد الله قال أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن بن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال بن عمر سبحان الله ما أظن بن عباس يفعل هذا قالوا بلى إنه يأمر به فقال وهل كان بن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال بن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وما كنا مسافحين

Daripada Salim bin Abdillah katanya: “Sesungguhnya Abdullah ibnu Umar r.a. telah datang lalu ia diberitahu bahawa Ibnu ‘Abbas r.a. telah menyuruh supaya melakukan mut’ah”. Maka Ibnu Umar berkata: “Subhanallah! Saya tidak percaya dia melakukan demikian”. Mereka menjawab: “Memang ia menyuruhnya”. Ibn Umar berkata: “Ibnu Abbas masih kecil ketika zaman Rasulullah s.a.w.”.. Kemudian Ibn Umar berkata: “Rasulullah s.a.w. telah melarang kami daripadanya dan kami bukannya penzina”.(Al-Mu’jam al-Awsath, Muwattha’ Malik)

Dalil-dalil Syi’ah.

Terdapat begitu banyak riwayat daripada imam-imam maksum di sisi Syiah yang menyebutkan tentang halalnya mut’ah di dalam kitab mereka dan ia dijadikan asas oleh mereka untuk menghalalkan perkahwinan tersebut. Namun begitu mereka akan mempergunakan al-Quran dan hadith-hadith Nabi s.a.w. terutamanya yang terdapat di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah sebagai sokongan kepada pendapat mereka ini. Dengan menggunakan kedua sumber ini sebagai hujah mereka, mereka dapat mengelirukan pengikut mereka dan pengikut Ahlus Sunnah yang cetek ilmu agamanya kerana hujah tersebut dari segi zohirnya begitu mantap dan kuat sehingga tidak mungkin dapat dijawab oleh Ahlus Sunnah. Akan tetapi kalau diteliti kepada jawapan yang diberikan ulama Ahlus Sunnah maka akan jelaslah betapa lemahnya hujah tersebut selemah sarang labah-labah sahaja.

Di antara ayat al-Quran yang sering dijadikan dalil mereka di dalam menghalalkan mut’ah ialah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Bermaksud: Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah dia menjadi isteri kamu), maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya (dengan sempurna), sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah) dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu (suami isteri), sesudah ditetapkan mas kahwin itu (tentang cara dan kadar pembayarannya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.(Al-Quran Surah an-Nisaa’ ayat 24)

Golongan Syi’ah berhujah dengan mengatakan bahawa di dalam ayat ini Allah ta’ala menggunakan perkataan istimta’ (mengambil manfaat atau nikmat) bukan lafaz zawaj (perkahwinan) dan lafaz ujur (bayaran) bukan muhur (mas kahwin) yang menunjukkan kepada mut’ah bukannya perkahwinan serta lafaz ujur disebutkan selepas istimta’ sedangkan di dalam perkahwinan bayaran mas kahwin didahulukan sebelum pasangan melakukan sebarang hubungan. Mereka menguatkan lagi hujah dengan menjadikan qiraat Ibn Mas’ud r.a. sebagai dalil tambahan iaitu:

فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ

Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya sehingga satu tempoh yang ditetapkan, maka berikanlah kepada mereka bayarannya.

Jawapan bagi hujah tersebut:

Di antara hukum di dalam Islam yang dijelaskan dengan panjang lebar di dalam al-Quran ialah hukum berkenaan perkahwinan. Sehingga seolah-olah tiada ruang untuk hadith menjelaskan hukum berkenaannya. Berbeza dengan sesetengah hukum lain seperti sembahyang, zakat dan haji kerana al-Quran hanya mengemukakan perintah melakukannya, menggalakkan supaya menegakkannya dan menyebutkannya secara umum sahaja tetapi kaifiat dan perinciannya banyak terdapat di dalam hadith Nabi s.a.w.
Di antara surah yang membicarakan tentang hukum perempuan, perkahwinan dan kekeluargaan, surah an-Nisa’ adalah yang paling banyak. Surah at-Thalaq pula walaupun pendek sebahagian besar daripadanya membicarakan soal yang sama. Bukan hanya dua surah ini sahaja bahkan lebih dari sepuluh surah yang membincangkan tentang perkara ini seperti surah al-Baqarah ayat 219 sehingga 242, surah an-Nur dari ayat 2 sehingga ayat 34 dan 58 sehingga 61 dan sebagainya.

Begitu banyak ayat dan surah yang membincangkan tentang hukum perempuan dan yang berkaitan dengannya namun tiada walaupun satu ayat membincangkan tentang hukum perkahwinan mut’ah sebaliknya semuanya membincangkan tentang hukum perkahwinan yang berkekalan. Di antara hukum-hukum berkenaan dengannya di dalam al-Quran ialah hukum penyusuan, perkahwinan dengan musyrik lelaki atau perempuan, perceraian dan rujuk, edah, qazaf, zihar dan kaffarahnya, adab-adab di dalam rumah tangga dan rumah tangga Nabi s.a.w. dijadikan contoh seperti di dalam surah al-Ahzab dan sebagainya. Kesemua hukum tersebut langsung tidak ada kaitannya dengan perkahwinan mut’ah.
Bila al-Quran tidak menjelaskan dengan terperinci bahkan tiada langsung menyebutkan berkenaan perkahwinan mut’ah maka sepatutnya ia diperincikan pula oleh Nabi s.a.w. di dalam hadith-hadith baginda. Namun begitu kalau diperhatikan kepada hadith-hadith baginda maka langsung tidak dapat ditemui tafsiran dan penjelasan dari baginda bahawa ayat 24 surah an-Nisa’ ini turun berkenaan mut’ah. Begitu juga tidak terdapat satupun hadith walaupun yang dho’if atau maudhu’ yang memberikan penjelasan berkenaan nikah mut’ah dalam apa juga masalahnya ataupun hadith sebagai tafsiran mana-mana ayat yang menunjukkan kepada mut’ah.

Beberapa fakta penting sebagai huraian secara khusus kepada ayat 24 surah an-Nisa’ adalah:

Pertama: Jika diperhatikan secara keseluruhan ayat yang membicarakan tentang perkahwinan di dalam surah an-Nisa’ bermula dari permulaan surah dan ayat-ayat selepas ayat 24 maka kita akan mendapati kesemuanya membicarakan tentang hukum perkahwinan yang berkekalan seperti membicarakan tentang pembiakan anak-anak sama ada lelaki atau perempuan yang membawa kepada hubungan silaturrahim (Ayat 1), anak-anak yatim (Ayat 2,4, 5 dan 10), bilangan wanita yang harus dikahwini dalam satu-satu masa, berlaku adil terhadap isteri (Ayat 3), hukum pusaka (Ayat 7 hingga 14) dan sebagainya yang kesemuanya langsung tidak bersesuaian dengan perkahwinan mut’ah kerana mut’ah bukan dengan maksud untuk memperolehi anak-anak serta mengembang biakkan sistem kekeluargaan yang menghidupkan silaturrahim, mut’ah tidak mewujudkan anak-anak yatim, tidak terikat dengan bilangan yang harus, tidak perlu berlaku adil dan tidak melibatkan harta pusaka kerana mut’ah hanyalah semata-mata untuk memenuhi kehendak syahwat sahaja. Begitu juga dengan ayat selepasnya membicarakan berkenaan hukum perkahwinan yang berkekalan seperti hak pencarian harta (Ayat 32), peraturan hidup suami dan isteri (Ayat 34) dan sebagainya.

Kedua: Ayat sebelum ayat 24 menafikan ayat 24 menunjukkan perkahwinan mut’ah. Ayat tersebut ialah:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Dan janganlah kamu berkahwin (dengan perempuan-perempuan) yang telah diperisterikan oleh bapa kamu kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji dan dibenci (oleh Allah), serta menjadi seburuk-buruk jalan (yang dilalui dalam perkahwinan). Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan (perempuan-perempuan yang berikut): ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam pemuliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum campuri mereka (isteri kamu) itu (dan kamu telahpun menceraikan mereka), maka tiadalah salah kamu (berkahwin dengannya) dan (haram juga kamu berkahwin dengan) bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali (untuk menjadi isteri-isteri kamu), kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Dan (diharamkan juga kamu berkahwin dengan) perempuan-perempuan isteri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. (Haramnya segala yang tersebut itu) ialah suatu ketetapan hukum Allah (yang diwajibkan) atas kamu dan (sebaliknya) dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu, untuk kamu mencari (isteri) dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina.(Al-Quran Surah an-Nisaa’ ayat 22, 23 dan 24)

Ayat 22 melarang seseorang daripada berkahwin dengan perempuan yang telah dikahwini oleh ayahnya kerana ia perbuatan yang dicela. Kemudian ayat 23 pula menerangkan tentang perempuan-perempuan dari kalangan keluarga yang haram dikahwini. Seterusnya ayat ke 24 menerangkan pula tentang haram berkahwin dengan isteri orang. Hukum-hukum tersebut adalah berkaitan dengan perkahwinan yang berkekalan dan bukannya kahwin mut’ah kerana mut’ah tidak mengambil kira persoalan tersebut. Bahkan diharuskan pula berkahwin mut’ah dengan isteri orang.

عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟

Daripada Fadhal Maula Muhammad bin Rasyad daripada Abi ‘Abdillah (Imam Ja’afar as-Sadiq) a.s.. Dia (Fadhal) berkata: Saya berkata: “Saya telah berkahwin dengan seorang perempuan secara mut’ah. Setelah itu timbul dalam hati saya bahawa perempuan mempunyai suami. Lalu saya menyelidikinya maka saya mendapati memang benar perempuan itu mempunyai suami. Maka Imam Ja’far a.s. berkata: “Untuk apa kamu selidiki?”

عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال ابوعبدالله عليه السلام: ولم سألها؟.

Daripada Mihran bin Muhammad daripada salah seorang sahabat kami daripada Abi ‘Abdullah a.s. bahawa dikatakan kepadanya (Abi ‘Abdillah) sesungguhnya sifulan telah mengahwini seorang perempuan secara mut’ah. Lalu dia diberitahu bahawa perempuan itu mempunyai suami. Maka dia bertanya perempuan itu. Abu ‘Abdillah a.s. berkata: “Mengapakan dia bertanyanya?” (Tahzib al-Ahkam Abu Ja’far Muhammad bin Hasan at-Thusi jil. 7 hal: 253)

عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا .

Daripada Aban bin Taghlib katanya, aku berkata kepada Abu Abdullah a.s.: “Ketika aku sedang berada di jalanan tiba-tiba aku melihat seorang wanita yang cantik dan aku bimbang kalaulah dia sudah mempunyai suami atau seorang pelacur”. Imam Ja’afar as-Sadiq a.s. menjawab: “(Menyeledikinya) bukanlah satu kewajipan kepadamu. Yang menjadi kewajipan ialah engkau membenarkan pengakuannya terhadap dirinya”.(Al-Furu’ min al-Kafi jil. 5 hal. 462)

Ketiga: Ayat selepasnya juga tidak mempunyai sebarang hubungan dengan nikah mut’ah iaitu:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik (yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya) lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu; kamu masing-masing (suami yang merdeka dan isteri dari hamba abdi itu) adalah berasal sama (dari Adam dan seagama pula). Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka (hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri, hendaklah) yang sopan bukan perempuan-perempuan lacur dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian setelah mereka (hamba-hamba perempuan itu) berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji (zina), maka mereka dikenakan separuh dari (hukuman) seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. (Hukum perkahwinan) yang demikian (yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan) itu ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu dan sabarnya kamu (tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan) itu adalah lebih baik bagi kamu dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.(Al-Quran Surah an-Nisaa’ ayat 25)

Di dalam ayat ini Allah ta’ala menjelaskan bahawa orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengahwini perempuan merdeka bolehlah mengahwini hamba. Ini menunjukkan bahawa ayat 25 ini adalah sebagai keringanan dan alternatif kepada orang yang tidak mampu untuk berkahwin dengan perempuan merdeka yang disebutkan di dalam ayat 24 dan membuktikan bahawa ayat 24 bukan berkenaan kahwin mut’ah. Ini kerana kalaulah ia berkenaan dengan mut’ah maka kedudukan ayat itu akan menjadi terbalik iaitu dengan menyebut yang mudah dahulu iaitu kahwin mut’ah kemudian orang yang tidak mampu untuk kahwin mut’ah maka boleh ia melakukan perkahwinan yang lebih berat tanggungannya iaitu berkahwin secara berkekalan dengan hamba. Ini adalah disebabkan tiada perkahwinan yang lebih mudah daripada mut’ah.

(bersambung)
baca seterusnya "Nikah Mut’ah: Antara Syi’ah Dan Ahlus Sunnah"

03 September 2009

Menjawab Syi’ah: Ayat Rejam

Menjawab Syi’ah: Ayat Rejam

Tahrif al-Quran merupakan salah satu akidah yang penting di dalam ajaran Syi’ah berdasarkan kitab-kitab utama mereka. Jelas sekali akidah ini bertentang dengan al-Qur`an. Oleh sebab Ahli Sunnah membantah kepercayaan mereka yang sesat itu maka, mereka cuba untuk mengalihkan pandangan umat Islam daripada serangan terhadap mereka itu dengan mengatakan bahawa kononnya Ahlus Sunnah Wal Jama’ahlah yang melakukan tahrif terhadap al-Quran. Di antara ayat al-Quran didakwa telah diselewengkan oleh sahabat-sahabat r.a. terutamanya Umar r.a. ialah berkenaan hukum rejam terhadap penzina muhshon (Lelaki atau perempuan yang telah berkahwin dan melakukan hubungan yang sah) sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah seperti:


قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ

Umar bin al-Khattab berkata ketika ia berada di atas minbar Rasulullah s.a.w.: “Sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad s.a.w. membawa kebenaran dan menurunkan kepadanya kitab. Di antara yang diturunkan kepadanya ialah ayat rejam di mana kami telah membacanya, mengingatinya dan memahaminya. Maka Rasulullah s.a.w. telah merejam dan kami juga telah merejam selepas itu. Saya bimbang setelah berlalu beberapa ketika akan ada orang yang berkata “kami tidak mendapati ayat rejam di dalam kitab Allah” lalu mereka menjadi sesat kerana meninggalkan salah satu kefardhuan yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya rejam di dalam kitab Allah adalah benar ke atas orang yang berzina bila dia telah muhshon sama ada lelaki dan perempuan bila terbukti atau dia mengandung atau dia mengaku”. (Sahih Muslim Bab Merejam Orang Yang Telah Berkahwin Kerana Berzina, Sahih Al-Bukhari Bab Pengakuan Berzina Dan Bab Merejam Perempuan Mengandung Kerana Berzina Bila Ia Telah Muhshon, Sunan At-Termizi Bab Hadith Yang Datang Berkenaan Memastikan Hukum Rejam)
Ayat rejam yang dimaksudkan di atas dijelaskan melalui riwayat yang lain iaitu:

عن بن عباس قال سمعت عمر يقول : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنا إذا أحصن وكانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم والله أعلم

Daripada Ibnu ‘Abbas r.a. katanya, saya mendengar Umar r.a. berkata: “Sesungguhnya saya bimbang setelah berlalu beberapa ketika akan ada orang yang berkata “kami tidak mendapati ayat rejam di dalam kitab Allah” lalu mereka menjadi sesat kerana meninggalkan salah satu kefardhuan yang telah diturunkan oleh Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya rejam adalah benar ke atas orang yang berzina bila dia telah muhshon dan ia dilaksanakan bila terdapat bukti atau dengan mengandung atau dengan pengakuan. Sesungguhnya kami telah membacanya:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

Bermaksud: Lelaki dan perempuan (telah berkahwin) bila berzina maka rejamlah kedua-duanya sebagai hukuman yang pasti.
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah melakukan hukum rejam dan kami juga telah melakukannya selepas itu”.
Abu Abd ar-Rahman (Imam Nasa’ie) berkata: “Saya tidak mengetahui seorangpun menyebutkan di dalam hadith ini ‘الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة’ selain dari Sufyan. Boleh jadi dia keliru”. (Sunan an-Nasaie Bab Membuktikan Rejam, Musannaf Ibnu Abi Syaibah Bab Berkenaan Penzina)

Golongan Syi’ah mendakwa ‘Umar mengatakan bahawa ayat rejam terdapat di dalam kitab Allah dan ia adalah suatu kebenaran’ tetapi sekarang ayat tersebut tidak terdapat di dalam al-Quran yang berada di tangan umat Islam. Ini bermakna telah berlaku penyelewengan terhadap al-Quran berdasarkan riwayat Ahlus Sunnah sendiri. Apatah lagi ‘Umar sendiri mengatakan keinginannya untuk menulis ayat tersebut tetapi dia tidak melakukannya kerana bimbang akan dikatakan menambah kitab Allah. Imam al-Bukhari meriwayatkan dengan penambahan tersebut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَتَبْتُهَا

Daripada ‘Abdullah bin ‘Abbas r.a. bahawa ‘Umar iaitu Ibn al-Khattab r.a. telah berkhutbah dengan berkata: “Sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad s.a.w. membawa kebenaran dan menurunkan kepadanya kitab. Di antara yang diturunkan kepadanya ialah ayat rejam di mana kami telah membacanya, mengingatinya dan memahaminya. Maka Rasulullah s.a.w. telah merejam dan kami juga telah merejam selepas itu. Saya bimbang setelah berlalu beberapa ketika akan ada orang yang berkata “kami tidak mendapati ayat rejam di dalam kitab Allah” lalu mereka menjadi sesat kerana meninggalkan salah satu kefardhuan yang telah diturunkan oleh Allah. Maka rejam adalah satu kebenaran ke atas orang yang berzina dari kalangan lelaki dan perempuan bila terdapat bukti atau dia mengandung atau dia mengaku. Demi Allah! Kalaulah tidak kerana orang akan mengatakan ‘Umar menambah di dalam kitab Allah’ nescaya aku akan menulisnya (ayat rejam)”. (Sahih al-Bukhari Bab Syahadah Di Sisi Hakim Secara Mu’allaq, Sunan Abi Daud Bab Berkenaan Rejam. Imam Malik juga mengeluarkan riwayat ini dengan sedikit perbezaan dan mengemukakan dengan jelas ayat tersebut)

Jawapan terhadap persoalan yang ditimbulkan oleh Syi’ah.

Pertama: Ayat ini termasuk di dalam ayat yang dimansukhkan pembacaan dan tulisannya tetapi hukumnya tidak dimansukhkan dan berkekalan terhadap penzina muhshon lelaki atau perempuan (Al-Itqan fi Uloom al-Quran jil. 2 hal. 70, Al-Burhan fi Uloom al-Quran jil. 2 hal. 32, At-Tamhid jil. 4 hal. 277 dan lain-lain kitab uloom al-Quran). Berkenaan kata-kata Sayyidina ‘Umar r.a. kami membacanya di zaman Rasulullah s.a.w. maka ulama mengatakan maksud Umar ialah qara’a (قرأ) dengan makna talaa (تلوناها) dan ia digunakan juga kepada hadith Nabi s.a.w. sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran:

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

Dan ingatlah (serta amalkanlah) apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah (Al-Quran) dan hikmah pengetahuan (hadis-hadis Rasulullah) (Al-Quran Surah al-Ahzab ayat 34)

Antara dalil bahawa ayat ini telah dimansukhkan tilawahnya ialah bila Umar r.a. menyebutkan demikian tiada sebarang bantahan daripada sahabat-sahabat yang lain yang mendengarnya menyuruh supaya ia ditulis di dalam mushaf. Di samping itu mereka juga memahami maksud ‘Umar ialah untuk menyatakan kebimbangan manusia akan tersilap di dalam memahami hukum berkenaan rejam.

Kedua: Berkenaan kata-kata Sayyidina ‘Umar r.a. kalaulah tidak kerana orang akan mengatakan ‘Umar menambah di dalam kitab Allah’ nescaya aku akan menulisnya mempunyai beberapa pengertian. Antaranya Umar beri’tiqad bahawa ayat itu adalah al-Quran yang tidak dimansukhkan tilawahnya dan sepatutnya ia diletakkan di dalam mushaf tetapi disebabkan tidak umum di kalangan masyarakat bahawa ianya adalah salah satu ayat al-Quran maka ‘Umar tidak berani untuk menulisnya kerana bimbang akan dituduh menambah al-Quran. Tetapi pendapat ini tertolak kerana ia akan menampakkan bahawa terdapat ayat al-Quran yang tidak mutawatir dan ‘Umar r.a. tidak berani di dalam menyatakan kebenaran.

Pendapat yang lain pula ialah kata-kata Sayyidina ‘Umar r.a. itu adalah isyarat kepada terbukti bahawa ayat itu telah dimansukhkan tilawahnya dan sudah umum di kalangan umat Islam bahawa ianya telah mansukh. Maksud ‘Umar r.a. ialah kalaulah tidak kerana ayat itu telah mansukh tilawahnya dengan diketahui secara umum di mana kalaulah aku menulisnya di dalam al-Quran orang akan mengatakan aku menambah al-Quran tentu aku menulisnya kerana aku mengetahui bahawa ia memang daripada al-Quran. Dan boleh jadi juga Umar r.a. mahu mengisyaratkan bahawa ayat yang telah mansukh tilawahnya tidak boleh ditulis di dalam mushaf. Kesimpulannya, Umar r.a. mahu mengisyaratkan bahawa tidak syak lagi hukum rejam itu adalah daripada Allah dan ia adalah satu kebenaran. Cuma yang menegahnya daripada menulis di dalam mushaf ialah ianya telah mansukh tilawahnya. (HaSyi’ah as-Sindhi ‘ala Sahih al-Bukhari jil. 4 hal. 115)

Ketiga: Di dalam kebanyakan riwayat berkenaan perkara ini tidak disebutkan dengan jelas ayat tersebut. Yang dinyatakan hanyalah ayat rejam di dalam kitab Allah dengan tidak dijelaskan ayat mana dan kitab yang mana. Hanya beberapa riwayat sahaja yang menyebutkan dengan jelas ayat tersebut iaitu riwayat Isma’ili, Nasa`ie dan Hakim. Tetapi tambahan ayat tersebut tidak kuat di sisi ulama hadith. Kerana itu Hafidz Ibn al-Hajar mengatakan: “Boleh jadi Bukhari membuang ayat tersebut dengan sengaja” (Fath al-Bari jil. 12 hal. 143). Imam Nasa`ie pula selepas mengemukakan riwayat ini mengatakan:

قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم والله أعلم

Abu Abd ar-Rahman (Imam Nasa’ie) berkata: “Saya tidak mengetahui seorangpun menyebutkan di dalam hadith ini ‘الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة’ selain dari Sufyan. Boleh jadi dia keliru”. (Sunan an-Nasaie Bab Membuktikan Rejam, Musannaf Ibnu Abi Syaibah Bab Berkenaan Penzina)

Bila diteliti ternyata Sufyan bin ‘Uyainah berseorangan meriwayatkan lafaz ayat tersebut daripada Zuhri. Perawi-perawi lain yang meriwayatkan daripada Zuhri tanpa tambahan ayat tersebut ialah seperti Salih bin Kaisan di dalam Bukhari, Yunus di dalam Muslim dan Sunan Nasa`ie, Husyaim di dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Daud, Ma’mar di dalam Musannaf Abd ar-Razzak, Musnad Humaidi, Musnad Ahmad dan Jami’ at-Termizi, Malik di dalam Muwattha’, Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm dan ‘Aqil di dalam Sunan Nasaie dan Sa’ad bin Ibrahim di dalam Sunan Nasa`ie dan Musnad Ahmad.

Di antara bukti yang menunjukkan bahawa Sufyan tidak dapat memastikan ayat yang di sebutkannya itu ialah kata-katanya sendiri selepas mengemukakan riwayat ini di dalam Musnad al-Humaidi iaitu:

فقد سمعته من الزهري بطوله فحفظت منه أشياء وهذا مما لم أحفظ منها يومئذ

Bermaksud: “Sesungguhnya saya telah mendengarnya daripada Zuhri dengan panjang lebar lalu saya mengingati daripadanya beberapa perkara dan ini termasuk perkara yang saya tidak ingat pada ketika itu”. (Musnad al-Humaidi jil. 1 hal. 15)

Di dalam Muwattha’ Imam Malik Bab Hadith Yang Datang Berkenaan Rejam juga terdapat tambahan ayat tersebut. Namun begitu terdapat dua masalah pada riwayat tersebut iaitu pertama, ia diriwayatkan secara mursal oleh Sa’id bin Musayyab daripada Umar r.a. dan kedua, Yahya bin Sa’id yang mengambil riwayat tersebut daripada Sa’id bin Musayyab telah bercanggah dengan Daud bin Abi Hind yang juga mengambil riwayat yang sama daripada Sa’id bin Musayyab di mana ia tidak menyebutkan ayat tersebut. Riwayat tersebut ialah:

حدثنا ابو بكر بن خلاد قال ثنا الحارث بن أبي اسامة قال ثنا عبدالوهاب بن عطاء قال ثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على هذا المنبر يعني منبر المدينة أني اعلم أقواما سيكذبون بالرجم ويقولون ليس في القرآن ولولا أني أكره أن أزيد في القرآن لكتبت في آخر ورقة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد رجم ورجم أبو بكر وأنا رجمت

Abu Bakr bin Khallad telah meriwayatkan kepada kami, katanya: al-Harith bin Abi Usamah telah meriwayatkan kepada kami, katanya: Abd al-Wahhab bin ‘Atho’ telah meriwayatkan kepada kami, katanya: Daud bin Abi Hind telah meriwayatkan kepada kami daripada Sa’id bin Musayyab, katanya: ‘Umar r.a. telah berkata di atas mimbar ini iaitu mimbar Madinah: “Sesungguhnya aku mengetahui beberapa golongan akan mendustakan hukum rejam dan mereka mengatakan ianya tidak terdapat di dalam al-Quran. Kalaulah tidak kerana aku tidak suka menambah-nambah di dalam al-Quran nescaya aku telah tulis di akhir helaiannya. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah melaksanakan hukum rejam, Abu Bakar dan aku juga telah melaksanakannya”. (Hilyah al-Awliya’ Abu Nu’aim jil. 2 hal. 174. Lihat juga Musnad Musaddad hal. 26)


Bukti Bahawa Ayat Tersebut Bukan Daripada Al-Quran.

Mufti Taqi Uthmani di dalam Takmilah Fath al-Mulhim mengemukakan jawapan dengan hujah yang berlainan daripada apa yang dikemukakan di atas. Mengikut penelitian beliau selepas meneliti riwayat-riwayat berkenaan perkara ini maka kesimpulannya ialah ia bukanlah salah satu daripada ayat al-Quran. Ayat tersebut hanyalah salah satu daripada ayat yang terdapat di dalam kitab Taurat atau salah salah satu kitab Bani Israil. Bilamana Allah telah memperakukan hukumnya kepada umat ini maka digunakan lafaz turun secara majaz dan bukanlah bermaksud turun seperti turunnya ayat al-Quran. Yang dimaksudkan turun hukum di sini ialah diperakui hukum tersebut (Mutaqqidimin dari kalangan sahabat dan tabi’en menggunakan istilah nuzul iaitu turun dengan makna yang lebih luas berbanding dengan muta’akhirin. Istilah nuzul di sisi mereka (mutaqaddimin) merangkumi mengkhususkan yang umum, mentaqyidkan yang mutlaq, bersesuaian sesuatu ayat dengan sesuatu peristiwa, diakui hukum dan sebagainya. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat al-Fauz al-Kabir karangan Syah Waliyullah ad-Dehlawi hal. 191.

Di antara dalil bahawa ia adalah salah satu ayat di dalam Taurat ialah apa yang dikemukakan oleh Imam at-Thabari di dalam tafsirnya daripada Jabir bin Zaid berkenaan kisah rejam di kalangan Yahudi:

حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: وكان الشريف إذا زنى بالدنيئة رجموها هي، وحمَّموا وجهَ الشريف، وحملوه على البعير، وجَعلوا وجهه من قِبَل ذنب البعير. وإذا زنى الدنيء بالشريفة رجموه، وفعلوا بها هي ذلك. فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجمها. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أعلمكم بالتوراة؟ قالوا: فلان الأعور! فأرسل إليه فأتاه، فقال: أنت أعلمهم بالتوراة؟ قال: كذاك تزعم يهودُ! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طُور سَيْنَاء، ما تجد في التوراة في الزانيين؟ فقال: يا أبا القاسم، يرجمون الدنيئة، ويحملون الشريف على بعير، ويحمِّمون وجهه، ويجعلون وجهه من قبل ذنَبِ البعير، ويرجمون الدنيء إذا زنى بالشريفة، ويفعلون بها هي ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طُور سَيْناء، ما تجد في التوراة؟ فجعل يروغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يَنْشُده بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، حتى قال: يا أبا القاسم،"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو ذاك، اذهبوا بهما فارجموهما

Yunus meriwayatkan kepada saya katanya, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, katanya, Ibnu Zaid (Ibnu Zaid iaitu Jabir bin Zaid seorang tabi’en, faqih Basrah. Mengambil riwayat daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain-lain. Walaupun riwayat ini adalah riwayat mursal namun dari segi hukumnya adalah marfu’. Lihat at-Tarikh al-Kabir jil. 2 hal. 204) berkata: “Golongan bangsawan (dari kalangan Yahudi) bila seorang lelaki dari mereka berzina dengan perempuan dari kalangan orang biasa maka mereka merejam perempuan itu dan menghitamkan muka orang bangsawan tersebut lalu meletakkannya di atas belakang unta dengan membelakangkan mukanya (lalu dibawa berjalan dengan unta itu). Dan bila seorang lelaki dari kalangan orang biasa berzina dengan perempuan dari kalangan bangsawan maka mereka merejam lelaki itu dan melakukan kepada perempuan itu sebagaimana kepada lelaki bangsawan tadi. Maka mereka menjadikan Nabi s.a.w. sebagai hakim lalu Baginda merejamnya. Dia (Ibnu Zaid) berkata lagi: “Nabi s.a.w. berkata kepada mereka: “Siapakah yang paling alim tentang Taurat dari kalangan kamu? Mereka menjawab: “Seorang yang buta sebelah matanya (Abdullah bin Suriya)”. Lalu Nabi s.a.w. mengutus orang kepadanya lalu dia datang. Nabi s.a.w. bertanya: “Engkaukah orang yang paling tentang Taurat dari kalangan Yahudi? Dia menjawab: “Demikianlah yang dikatakan oleh orang Yahudi”. Nabi s.a.w. berkata: “Aku ingin bertanya kepadamu demi Allah dan demi Taurat yang Allah turunkan kepada Musa pada hari Thur Sainaa’, apakah yang kamu dapati di dalam Taurat berkenaan hukum dua orang yang berzina? Lalu ia menjawab: “Wahai Aba al-Qasim, mereka merejam perempuan kebanyakan dan meletakkan lelaki bangsawan di atas belakang unta lalu menghitamkan mukanya dan membelakangkan mukanya di atas unta tersebut. Dan mereka merejam lelaki biasa dan melakukan kepada perempuan itu sebagaimana kepada lelaki bangsawan tadi”. Nabi s.a.w. berkata lagi: “Aku ingin bertanya kepadamu demi Allah dan demi Taurat yang Allah turunkan kepada Musa pada hari Thur Sainaa’, apakah yang kamu dapati di dalam Taurat”? Dia cuba berdalih dan Nabi s.a.w. terus menjadikan Allah dan Taurat yang diturunkan oleh Allah pada hari Thur Sainaa’ sebagai saksi untuk bertanya sehingga akhirnya dia berkata: “Wahai Aba al-Qasim “الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة”. Maka Nabi s.a.w. bersabda: “Inilah yang dikehendaki, bawalah kedua-duanya maka rejamlah ia”. (Tafsir at-Thabari jil. 10 hal. 328)

Riwayat ini jelas menunjukkan bahawa ayat yang dibaca oleh Yahudi Abdullah bin Suriya ini merupakan satu ayat daripada Taurat dan dibenarkan oleh Nabi s.a.w. dan diperakui hukumnya. Kalaulah ibarat ini tiada di dalam Taurat yang ada hari ini, ia tidak mendustakan riwayat di atas kerana tidak perlu diperjelaskan lagi penyelewengan kitab Taurat oleh golongan Yahudi. Boleh jadi juga yang dimaksudkan dengan Taurat ini ialah kitab yang lain seperti Talmud, Bible, Misyna dan lain-lain kerana orang Arab menyebutkannya sebagai Taurat juga.

Di antara dalil lain yang menunjukkan bahawa ia bukan dari al-Quran tetapi daripada hadith ialah pertama:

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة بما قضيا من اللذة

Daripada Abi Umamah bin Sahl bin Hunaif daripada ibu saudaranya al-‘Ajmaa’ katanya: saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “ (Al-Mu’jam al-Kabir jil. 24 hal. 350. Al-Haithami di dalam Majma’ az-Zawaid jil. 6 hal. 406 mengatakan rijalnya adalah rijal sahih)

Di dalam riwayat-riwayat yang lain ada perbezaan dari segi lafaz iaitu menggunakan lafaz ‘أقرأنا’ iaitu membacakan kepada kami. Namun begitu lafaz yang digunakan di sini iaitu saya dengar menunjukkan bahawa ia bukanlah ayat al-Quran.

Kedua:

عَنِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ وَفِينَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ كُنَّا نَقْرَأُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ. قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ : أَفَلاَ نَجْعَلُهُ فِى الْمُصْحَفِ قَالَ لاَ أَلاَ تَرَى الشَّابَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ يُرْجَمَانِ قَالَ وَقَالَ ذَكَرُوا ذَلِكَ وَفِينَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَاكَ قَالَ قُلْنَا كَيْفَ قَالَ آتِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا ذَكَرَ الرَّجْمَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتِبْنِى آيَةَ الرَّجْمِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُهُ قَالَ فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ قَالَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتِبْنِى آيَةَ الرَّجْمِ. قَالَ :« لاَ أَسْتَطِيعُ ذَاكَ ».

Daripada Kathir bin as-Shalt katanya: “Kami berada dekat Marwan dan bersama kami Zaid bin Thabit r.a.. Zaid berkata: “Kami membaca ‘الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ’. Perawi (Kathir) berkata: Marwan berkata: “Kenapa kita tidak meletakkannya di dalam mushaf? Dia (Zaid) menjawab: “Tidak! Tidakkah engkau tahu dua orang anak muda yang telah berkahwin direjam (bila keduanya berzina)”. Perawi berkata: Zaid berkata: “Mereka (sahabat) menyebutkan perkara tersebut dan bersama kami Umar bin al-Khattab r.a. lalu dia berkata: “Aku akan membawakan penawar kepada kamu tentang perkara ini”. Dia (Zaid) berkata: kami berkata: “Bagaimana? Dia (Umar) menjawab: “Aku akan pergi kepada Nabi s.a.w. lalu aku akan menyebutkan begini, begini. Maka bila dia menyebutkan berkenaan rejam aku akan berkata: “Wahai Rasulullah! Tuliskan kepadaku ayat rejam”. Umar berkata lagi: “Maka aku datang menemui Nabi s.a.w. lalu aku menyebutkannya lalu dia menyebutkan ayat rejam”. Umar r.a. berkata: “Wahai Rasulullah! Tuliskan kepadaku ayat rejam”. Nabi s.a.w. menjawab: “Aku tidak boleh melakukan demikian”. (Sunan al-Baihaqi Bab Ayat Yang Dijadikan Dalil Bahawa Sabil Bermaksud Menyebat Dua Orang Penzina (Yang Bukan Muhshon) Dan Merejam Orang Yang Muhshon)

Riwayat ini jelas menunjukkan bahawa Nabi s.a.w. sendiri tidak memasukkan ayat tersebut di dalam ayat-ayat al-Quran.

Ketiga:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ كَانَ ابْنُ الْعَاصِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبَانِ الْمَصَاحِفَ فَمَرُّوا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَقَالَ عُمَرُ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَكْتِبْنِيهَا قَالَ شُعْبَةُ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ

Daripada Kathir bin Shalt katanya: “Ibn al-‘Ash dan Zaid bin Thabit menulis mushaf-mushaf lalu mereka menjumpai ayat ini maka Zaid berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Lelaki dan perempuan (telah berkahwin) bila berzina maka rejamlah kedua-duanya sebagai hukuman yang pasti (iaitu ayat ‘الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا’)”. Umar pun berkata: “Ketika diturunkan ayat ini aku datang menemui Rasulullah s.a.w. lalu aku berkata: tuliskanlah (sebagai al-Quran) ayat ini untukku”. Syu’bah berkata: “Seolah-olah Nabi s.a.w. tidak suka sedemikian”. Kerana itu Umar r.a. berkata: “Bukankah engkau mengetahui bahawa orang tua bila dia bukan muhshon dia akan disebat dan anak muda bila berzina dan ia muhshon maka direjam”. (Musnad Ahmad Bab Hadith Zaid Bin Thabit, Mustadrak al-Hakim Kitab al-Hudud. Imam az-Zahabi mengatakannya sahih di dalam Talkhis al-Habir)

Kedua-dua riwayat di atas menunjukkan bahawa Nabi s.a.w. tidak suka ayat tersebut ditulis di dalam mushaf semenjak awal lagi dan memang tidak pernahpun ditulis di dalamnya. Di antara sebab mengapa Nabi s.a.w. tidak mahu memasukkannya di dalam mushaf ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Zaid di dalam riwayat Baihaqi dan Umar di dalam riwayat Ahmad ini iaitu dari segi lafaznya tidak bersesuaian dengan al-Quran. Kerana penggunaan lafaz ‘الشَّيْخُ’ dan ‘الشَّيْخَةُ’ di dalam ayat itu seolah-olah menunjukkan hanya orang tua sahaja yang dikenakan hukuman rejam sedangkan yang dikaitkan dengan hukum rejam ialah penzina muhshon bukannya tua atau muda.
Berdasarkan kepada keterangan di atas jelaslah bahawa ibarat tersebut adalah salah satu daripada ayat di dalam kitab Taurat. Bilamana hukumnya diakui oleh Nabi s.a.w. dan diteruskan hukum tersebut maka sebahagian sahabat menyebutkannya dengan menggunakan perkataan ‘أُنْزِلَ عَلَيْهِ’ iaitu turun. Dan Nabi s.a.w. tidak suka dimasukkan ke dalam al-Quran supaya tidak menimbulkan kekeliruan dengan ayat yang bukan daripadanya.

Berkenaan kata-kata Sayyidina Umar r.a. di dalam riwayat Muwattho’ Malik, Bukhari dan lain iaitu Demi Allah! Kalaulah tidak kerana orang akan mengatakan ‘Umar menambah di dalam kitab Allah’ nescaya aku akan menulisnya adalah bukan dengan maksud menulis sebagai sebahagian daripada al-Quran. Yang dimaksudkan beliau ialah menulis di satu sudut atau di tepi sebagai tafsiran sahaja. Kata-kata tersebut dinukilkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَذَكَرَ الرَّجْمَ فَقَالَ لَا تُخْدَعُنَّ عَنْهُ فَإِنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ قَائِلُونَ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَكَتَبْتُهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ الْمُصْحَفِ


Daripada Ibnu Abbas r.a. katanya, Umar bin al-Khattab r.a. berkhutbah lalu memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian ia menyebutkan berkenaan rejam lalu berkata: “Janganlah kamu tertipu dengannya kerana sesungguhnya ia adalah salah satu hukum daripada Allah ta’ala. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah melakukan hukum rejam dan kami juga telah melakukannya. Kalaulah tidak kerana orang akan berkata Umar menambah di dalam kitab Allah suatu yang bukan darinya nescaya aku akan menulisnya di satu tepi mushaf”. (Musnad Ahmad Bab Musnad Umar Bin Al-Khattab. Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang ulama berselisih pendapat tentangnya iaitu Ali bin Zaid bin Jud’an. Ada yang mendho’ifkannya dengan tajrih yang rendah dan ada yang menta’dilkannya dengan ta’dil yang rendah juga)

Berdasarkan kepada riwayat tersebut jelaslah bahawa apa yang dikehendaki oleh Umar r.a. adalah menulis di mana-mana penjuru mushaf bukan menambah asal al-Quran. Dan inilah juga kebiasaan sahabat-sahabat yang lain mereka menulis di mana-mana sudut al-Quran sebagai tafsiran. Begitu juga dengan kemahuan Sayyidina Umar r.a. tidak lebih daripada itu tetapi kerana bimbang akan timbul kekeliruan dan akan dituduh menambah-nambah al-Quran maka dia tidak menulisnya walaupun di sebelah tepi ayat-ayat tersebut. (Lihat Takmilah Fath al-Mulhim jil. 2 hal. 417)

Maksud Kedua Rejam Di Dalam Kitab Allah.

Maksud kata-kata Sayyidina Umar r.a. sesungguhnya rejam di dalam kitab Allah adalah benar adalah sebagai isyarat kepada ayat yang lain iaitu:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dan (sungguh menghairankan), bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepadamu, padahal di sisi mereka ada Kitab Taurat yang mengandungi hukum Allah, kemudian mereka berpaling pula sesudah itu (dari hukumanmu)? Dan (sebenarnya) mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi; dengan Kitab itu Nabi-nabi yang menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi dan (dengannya juga) ulama mereka dan pendita-penditanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan). Oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepadaKu (dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahKu) dan janganlah kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit (kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia) dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang yang kafir. (Al-Quran Surah al-Maidah ayat 43,44)

Walaupun ayat ini secara jelasnya bukan menunjukkan kepada hukum rejam tetapi secara isyarat ia menunjukkan kepada hukum rejam yang terdapat di dalam salah satu kitab Allah. Buktinya ialah ayat ini turun berkenaan kisah rejam terhadap dua orang Yahudi sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Humaidi di dalam musnadnya:

حدثنا الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : زَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَدَكَ ، فَكَتَبَ أَهْلُ فَدَكَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ أَنِ سلوا مُحَمَّدًا عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالْجَلْدِ ، فَخُذُوهُ عَنْهُ ، وَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلاَ تَأْخُذُوهُ عَنْهُ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَرْسِلُوا إِلَيَّ أَعْلَمَ رَجُلَيْنِ فِيكُمْ ، فَجَاؤُوا بِرَجُلٍ أَعْوَرَ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ صُورِيَا ، وَآخَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنْتُمَا أَعْلَمُ مَنْ قِبَلَكُمَا ، فَقَالاَ : قَدْ نَحَا قَوْمُنَا لِذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَهُمَا : أَلَيْسَ عِنْدَكُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ الله ؟ قَالاَ : بَلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : فَأَنْشُدُكَ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ، وَأَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ، وَأَنْزَلَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلَآخَرِ : مَا نَشَدْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ ، ثُمَّ قَالاَ : نَجِدُ تِرْدَادَ النَّظَرِ زِنْيَةً والاعتناق زنية والقبل زنية ، فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ، كَمَا يَدْخُلُ الْمَيْلُ فِي الْمُكْحَلَةِ فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هُوَ ذَاكَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، وَنَزَلَتْ : {فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآيَةَ.

Al-Humaidi telah meriwayatkan kepada kami, katanya: Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, katanya: Mujalid bin Sa’id al-Hamdani telah meriwayatkan kepada kami daripada Sya’bi daripada Jabir bin Abdillah katanya: “Seorang lelaki dari penduduk Fadak telah berzina lalu penduduk Fadak telah menulis kepada Yahudi di Madinah supaya bertanya Muhammad tentang perkara tersebut. (dengan berpesan) Kalau dia memerintahkan kamu supaya disebat maka terimalah hukum tersebut darinya dan jika dia menyuruh supaya direjam jangan terima darinya. Lalu mereka (Yahudi di Madinah) bertanyanya maka dia berkata: “Hantarkan kepadaku dua orang yang paling alim dari kalangan kamu. Maka mereka membawakan seorang yang buta sebelah matanya yang dipanggil Ibnu Suriya dan seorang yang lain lalu Nabi s.a.w. berkata kepada keduanya: “Apakah kamu berdua adalah yang paling alim dari kalangan kamu? Keduanya menjawab: “Begitulah yang dikatakan oleh kaum kami”. Maka Nabi s.a.w. bertanya keduanya: “Bukankah pada kamu Taurat yang di dalamnya terdapat hukum Allah? Mereka menjawab: “Ya”. Lalu Nabi s.a.w. bertanya: “Aku mahu bertanyamu dengan nama Tuhan yang telah membelah laut untuk Bani Israel, menaungkan awan ke atas kamu, menyelamatkan kamu daripada keluarga Fir’aun dan menurunkan Mann dan Salwa kepada Bani Israel, apakah yang kamu dapati di dalam Taurat berkenaan hukum rejam? Salah seorang darinya berkata kepada seorang lagi: “Aku tidak pernah menemui sama sekali hukum seperti itu”. Kemudian keduanya berkata: “Kami dapati mengulangi pandangan adalah zina, memeluk adalah zina dan mengucup adalah zina. Bila empat orang bersaksi bahawa mereka melihat ia memulakan dan mengulangi (menyorong dan menarik) sebagaimana batang celak masuk dalam sarung celak maka wajib direjam”. Maka Nabi s.a.w. berkata: “Itulah yang dikehendaki! Lalu Baginda memerintahkan supaya direjam maka ia pun direjam. Dan turunlah ayat:

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

Bermaksud: Oleh itu kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka (dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah) atau berpalinglah dari mereka dan kalau engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikitpun dan jika engkau menghukum maka hukumlah di antara mereka dengan adil; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Dan (sungguh menghairankan), bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepadamu, padahal di sisi mereka ada Kitab Taurat yang mengandungi hukum Allah, kemudian mereka berpaling pula sesudah itu (dari hukumanmu)? Dan (sebenarnya) mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. (Musnad al-Humaidi jil. 2 hal. 541, Ma’rifah as-Sunan Wa al-Athar Li al-Baihaqi dan Sunan as-Saghir Bab Hukum Di Antara Mu’ahid Dan Muhajir. Lihat juga al-Bahr al-Madid tafsir Surah al-Maidah ayat 43, Tafsir Ibnu Kathir ayat sama dan lain-lain)

Daripada riwayat di atas jelas bahawa yang dimaksudkan dengan hukum Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah ialah yang terdapat di dalam al-Quran secara isyarat walaupun tidak terdapat secara jelas.

Maksud Ketiga Rejam Di Dalam Kitab Allah.

Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan rejam adalah satu kebenaran yang terdapat di dalam kitab Allah adalah ayat (Lihat Fath al-Bari jil. 12 hal. 118 Bab Rejam Orang Yang Muhshon Kerana Berzina):

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji (zina) di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah empat orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan-keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka (perempuan yang berzina itu) dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar (dari hukuman itu). (Al-Quran Surah al-Nisa’ ayat 15)
Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ

Daripada ‘Ubadah bin as-Shamit katanya: “Nabi s.a.w. bila diturunkan wahyu kepadanya Baginda akan gelisah dan berubah warna mukanya. Perawi (Ubadah) berkata: “Pada suatu hari diturunkan wahyu kepadanya lalu berlakulah sebagaimana biasa. Apabila wahyu telah selesai Baginda bersabda: “Ambillah daripadaku. Sesungguhnya Allah telah memberikan penyelesaian kepadaku. Orang yang telah berkahwin dengan orang telah berkahwin dan orang yang belum berkahwin dengan orang yang belum berkahwin. Orang yang telah berkahwin disebat seratus rotan kemudian direjam dengan batu dan orang yang belum berkahwin disebat seratus rotan kemudian dibuang negeri setahun”. (Sahih Muslim Bab Had Zina)

Di dalam riwayat ini jelas Nabi s.a.w. mentafsirkan ‘يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً’ dengan merejam orang yang telah berkahwin yang berzina.

Pengarang Takmilah Fath al-Mulhim mengemukakan pandangan yang lain iaitu yang dimaksudkan dengan kitab Allah ialah dari segi bahasa iaitu segala ketetapan Allah termasuklah ketetapan yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya termasuk Taurat yang diakui hukumnya oleh Nabi s.a.w.. (Lihat Takmilah Fath al-Mulhim jil. 2 hal. 418)

Di antara riwayat berkenaan ayat ini ialah:

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً فَقَالَ قَطُّ لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Daripada Zirr bin Hubaisy katanya Ubay bin Ka’ab bertanya kepadaku: “Berapa banyakkah (ayat) yang kamu baca Surah al-Ahzab atau berapa banyakkah kamu mengira ia (Surah al-Ahzab)? Dia (Zirr) berkata, aku berkata, “Tujuh puluh tiga ayat”. Lalu Ubay menjawab, “Itu sahaja, sesungguhnya aku melihatnya (surah al-Ahzab) menyamai surah al-Baqarah. Sesungguhnya kami membaca padanya terdapat “ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”. (Musnad Ahmad Hadis Zirr Bin Hubaisy Daripada Ubay Bin Ka’ab, Kanz Al-Ummal Bab Ayat-Ayat Yang Dimansukhkan Daripada Al-Quran Dan Fasal Berkenaan Jenis-Jenis Hukum Hudud)

Hadith ini dan yang semakna dengannya telahpun dijawab di dalam artikel sebelum ini iaitu kesemua riwayat berkisar kepada perawi yang dho’if dan sebahagian ulama memasukkannya di dalam ayat yang telah dimansukhkan bacaan dan hukumnya.
baca seterusnya "Menjawab Syi’ah: Ayat Rejam"

25 Ogos 2009

Amir Sifah Sahabah Syahid (sumber)

sumber berita

http://www.thememriblog.org/urdupashtu/blog_personal/en/19292.htm


Violence erupted in Pakistan’s Sindh province after Allama Ali Sher Haideri, the chief of outlawed Sunni militant organization Sipah-e-Sahaba Pakistan, was shot dead in the province’s Khairpur district, according to an Urdu language daily.

Ali Sher Haider was the head of Millat-e-Islami organization, the new name for the outlawed anti-Shi’ite militant organization Sipah-e-Sahaba Pakistan. He was killed along with one of his aides at Pir Jo Goth village in Khairpur district on Monday.

The Sipah-e-Sahaba Pakistan is blamed for a series of attacks against Shi’ite Muslims in Pakistan over the past two decades.

According to a report in the Urdu-language newspaper Roznama Jang, anti-Shi’ite riots were reported in Karachi, while angry protesters forced shops, educational institutions and government offices to close down in several other cities of the province. Road traffic and railway services were disrupted at several places in Sindh province.

Qari Shafiq, a spokesman for the Sunni organization Ahle Sunnat Wal Jama’at, said that nearly 50-60 people have been arrested in connection with the protests. Sunni clerics in Pakistan have called for three days of mourning over Allama Haideri’s killing.

According to a report in the Urdu-language newspaper Roznama Islam, protests were also organized by Sunni Muslim groups in Punjab and North West Frontier Province.

Allama Haideri is the fifth leader of Sipah-e-Sahaba Pakistan to be killed by gunmen as his predecessors Haq Nawaz Jhangvi, Esar ul Qasmi, Zia-ur-Rehman Farooqi and Azam Tariq also fell to Sunni-Shi’ite conflicts.

Source: Roznama Jang, Pakistan, August 18, 2009; Roznama Islam, Pakistan, August 18, 2009


Posted at: 2009-08-18
baca seterusnya "Amir Sifah Sahabah Syahid (sumber)"

Amir Sifah Sahabah Syahid

Amir Sifah Sahabah Syahid

sebelum ini Maulana A'zhom Tariq yang mengepalai Pergerakan Sifah Sahabah Pakistan (SSP) yang berjuang khusus untuk mendedahkan kebatilan ajaran syiah telahpun syahid di tangan pejuang syiah khususnya Tahreek Ja'fari. sebelumnya Maulana Haq Nawaz Janghvi juga telahpun berjaya menemui ilahi sebagai seorang syahid.

inilah kejayaan yang bakal diperolehi oleh sesiapa sahaja yang mahu membela agama Allah daripada diselewengkan oleh mana-mana musuh Allah khususnya golongan syiah yang dihadapi oleh SSP.

kejayaan tersebut telahpun dikecapi sebelum mereka berdua oleh Maulana Dhia' ar-Rahman Faruqi yang syahid di dalam satu pengeboman yang mensasarkannya.

hari ini kita mendapat berita kesyahidan amir Sifah Sahabah Maulana Sheir 'Ali Hyderi di tangan pengkhianat-pengkhianat agama ini. semoga Allah taala akan melahirkan lebih ramai lagi pelapis-pelapis yang akan menggantikan mereka yang telah berjaya di dalam perjuangan murni ini.


maulana sheir 'ali hyderi

maulana haq nawaz jhangvi

http://www.youtube.com/watch?v=bj-9abAiyU4maulana a'zhom tariqmaulana dhia' ar-rahman

baca seterusnya "Amir Sifah Sahabah Syahid"

Ayat Rejam: benarkah satu ayat al-Quran

umum mengatakan bahawa ayat rejam adalah merupakan salah satu ayat al-quran tetapi telah dimansukhkan bacaannya dan berterusan hukumnya. namun apakah benar begitu? apakah yang dimaksudkan dengan diturunkan, rejam di dalam kitab Allah adalah benar

perbahasannya akan tiba insyaallah

sebelum itu baca yang ni dulu

http://abunaaielah.blogspot.com/2009/08/menjawab-syiah-ayat-rejam.html
baca seterusnya "Ayat Rejam: benarkah satu ayat al-Quran"

28 Julai 2009

Menjawab Syi’ah: Peristiwa Pembunuhan Malik Bin Nuwairah

Menyanggah Syi’ah: Peristiwa Pembunuhan Malik Bin Nuwairah

Di antara peristiwa sejarah yang sering ditimbulkan oleh golongan Syi’ah untuk memburukkan sahabat-sahabat r.a. serta mengelirukan Ahlus Sunnah ialah kisah kononnya Khalid bin al-Walid telah membunuh Malik bin Nuwairah dalam keadaan Islam kemudian berzina dengan isterinya. Kesannya bukan hanya Khalid yang diburuk-burukkan oleh Syi’ah tetapi Sayyidina Abu Bakar r.a. yang memegang jawatan khalifah pada ketika itu turut menerima nasib yang sama.

Namun begitu apakah benar segalanya sebagaimana yang diwar-warkan oleh mereka itu atau setakat manakah yang menepati kebenaran dan manakah yang merupakan tambahan fitnah golongan pembenci sahabat Nabi s.a.w. ini.

Untuk mendapatkan gambaran sebenar peristiwa tersebut maka semestinya kita semua meneliti semula lembaran sejarah yang terpahat di dalam catatan ulama silam. Kalau diteliti kepada riwayat-riwayat berkenaan peristiwa ini di dalam kitab-kitab sejarah maka akan ditemui percanggahan antara satu sama lain. Tetapi bagi golongan Ahl as-Sunnah Wa al-Jamaah yang meletakkan kepercayaan dan sangka baik kepada golongan sahabat r.a. kerana berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah akan menjadikan riwayat-riwayat yang menyebut baik tentang mereka dan mengenepikan yang sebaliknya. Namun begitu bagi golongan yang busuk hatinya kerana berminat terhadap perkara-perkara yang busuk dan sentiasa menjadikan keutamaan mereka adalah bencikan terhadap golongan sahabat r.a. iaitu golongan Syi’ah, riwayat-riwayat yang menampakkan kekurangan dan kerendahan sahabat akan menjadi santapan serta hidangan lazat mereka walaupun riwayat tersebut tersangat lemah dan langsung tidak boleh dijadikan sandaran.

Di antara masalah yang ditimbulkan oleh Syi’ah berkenaan peristiwa ini ialah mengapa Khalid bin al-Walid r.a. membunuh Malik bin Nuwairah sedangkan dia masih memeluk agama Islam. Untuk mengetahui perkara sebenar berkenaannya maka terlebih dahulu mestilah kita mengetahui beberapa fakta sejarah berkenaan latar belakang peristiwa pembunuhan Malik bin Nuwairah. Di antaranya ialah:

Pertama: Pembunuhan Malik bin Nuwairah adalah disebabkan oleh salah faham di antara Khalid dengan penjaga tawanan. Salah faham tersebut berlaku kerana perbezaan makna yang terdapat pada perkataan ‘adfiuu’ (ادفئوا) yang digunakan oleh Khalid di dalam arahannya kepada Dhirar bin al-Azwar di mana Khalid bermaksud supaya Dhirar memberikan sesuatu pakaian atau kain untuk memanaskan tawanan tetapi Dhirar memahaminya berdasarkan bahasa Bani Kinanah yang memberi makna membunuh. Di antara riwayat tersebut ialah:

فجاءت السرية حي مالك، وكان في السرية أبو قتادة الأنصاري، وكان ممن شهد أنهم أذنوا وأقاموا وصلوا، فقبض عليهم خالد وكانت ليلة باردة، فأمر خالد منادياً ينادي " ادفئوا أسراكم " وكان لغة كنانة إذا قالوا " ادفئوا الرجل " يعنون اقتلوه، فقتل ضرار بن الأزور مالكاً، وسمع خالد الواعية فخرج وقد فرغوا منهم، فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه

Lalu tentera itu (Khalid) sampai ke perkampungan Malik. Abu Qatadah al-Ansari r.a. turut sama dengan tentera tersebut dan ia di antara orang yang bersaksi bahawa mereka (Malik dan tenteranya) azan, iqamat dan bersembahyang. Lalu Khalid menahan mereka (untuk membuat keputusan keesokannya) dan pada malam itu cuaca bersangatan sejuk. Maka Khalid memerintahkan supaya penyeru berseru ‘ادفئوا أسراكم’ dengan maksud supaya memanaskan mereka (dengan memberikan kain dan sebagainya) sedangkan di dalam bahasa Bani Kinanah bila mereka kata ‘ادفئوا الرجل’ mereka maksudkan supaya membunuhnya. Maka Dhirar pun membunuh Malik dan Khalid mendengar teriakan lalu keluar dan mereka telahpun selesai membunuh mereka (tawanan-tawanan). Kerana itu Khalid hanya mampu berkata: “Apa yang telah ditakdirkan, pasti akan berlaku”.(Fawaat al-Wafayaat jil. 3 hal. 23)

Kisah ini juga dikemukakan oleh pengarang-pengarang kitab sejarah yang lain dengan sedikit perbezaan antara mereka. Umpamanya Imam at-Thabari menukilkan riwayat bahawa setelah angkatan tentera Khalid bin al-Walid berselisih pendapat tentang islamnya Malik bin Nuwairah bersama rakan-rakannya maka Khalid telah menangguhkan untuk membuat keputusan pada keesokan harinya dan beliau memerintahkan supaya Malik bin Nuwairah dan rakan-rakannya ditahan pada malam itu. Kebetulan cuaca pada malam itu terlalu sejuk. Kerana itu Khalid terfikir tentang orang-orang tawanan tersebut dan memerintahkan kepada penjaga- penjaga dengan kata-katanya “adfiuu asraakum”. Menurut bahasa ayat ini bererti perintah supaya penjaga-penjaga tawanan itu memberikan pakaian dan seumpamanya untuk menghilangkan kesejukan orang-orang tawanan itu. Tetapi penjaga-penjaga memahami ayat Khalid itu berlainan daripada yang dikehendaki oleh Khalid, iaitu mereka memahami perkataan “adfiuu” itu menurut bahasa Bani Kinanah yang memberi erti membunuh. Setelah itu kedengaranlah teriakan dan tempikan. Maka Khalid pun bertanya: “Apa yang berlaku?” Setelah beliau mendapat tahu bahawa orang tawanan dibunuh, beliau berasa amat kesal di atas kejadian yang berlaku itu. Walaubagaimanapun beliau hanya berkata: “Apa yang telah ditakdirkan, pasti akan berlaku”.( Ath-Thabari jil. 2 hal. 502, Al-Bidayah wa an-Nihayah jil. 6 hal. 354, Tarikh Ibnu Khaldun jil. 2 hal. 73, Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah jil. 5 hal. 754)

Di dalam setengah riwayat terdapat perbezaan pada perkataan yang digunakan oleh Khalid ketika menyuruh penjaga-penjaga tawanan supaya menutup atau menyelimuti tawanan supaya mereka tidak kesejukan iaitu perkataan ‘idfinu’ (ادفنوا). Yang dimaksudkan oleh Khalid ialah sebagaimana makna di atas tetapi penjaga-penjaga tawanan tersilap faham dengan menyangka bahawa Khalid memerintahkan mereka supaya menguburkan iaitu membunuh tawanan-tawanan tersebut.( As-Sirah al-Halabiyyah fi Sirah al-Amin Wa al-Ma’mun jil. 3 hal. 212)

Kedua: Pembunuhan Malik bin Nuwairah berlaku setelah Khalid bin al-Walid memastikan bahawa Malik sememangnya telah murtad. Ini dilakukan oleh Khalid dengan cara memanggil Malik bin Nuwairah sendiri dan bercakap dengannya. Di antara dialog mereka berdua ialah:

وقال له كيف ترتد عن الإسلام وتمنع الزكاة ألم تعلم أن الزكاة قرينة الصلاة فقال كان صاحبكم يزعم ذلك فقال له هو صاحبنا وليس هو بصاحبك يا ضرارا اضرب عنقه

Bermaksud: Dan ia (Khalid) berkata kepadanya: “Mengapa engkau (Malik) murtad daripada Islam dan menegah daripada pembayaran zakat? Bukankah engkau mengetahui bahawa zakat mempunyai pertaliannya dengan sembahyang”? Lalu dia (Malik) menjawab: “Sesungguhnya sahabatmu (Rasulullah s.a.w.) yang mendakwa sedemikian”. Maka Khalid berkata kepadanya: “Dia adalah sahabat kami dan bukan sahabatmu”. Wahai Dhirar! Penggallah lehernya”.( As-Sirah al-Halabiyyah fi Sirah al-Amin Wa al-Ma’mun jil. 3 hal. 212, Usd al-Ghabah jil. 2 hal. 469, Al-Bidayah wa an-Nihayah jil. 6 hal. 354)

Di dalam riwayat yang lain terdapat sedikit perbezaan dari segi lafaznya. Imam at-Thabari menukilkan perbincangan antara keduanya dimana Malik berkata: “Pada pendapat saya sahabatmu berkata begini……,begini……..”. “Sahabatmu” yang dimaksudkan di dalam kata-kata Malik bin an-Nuawairah ialah Rasulullah s.a.w. Maka Khalid Bin Walid bertanya Malik: “Adakah kamu tidak menganggap baginda sebagai sahabatmu juga?”. Setelah itu Khalid memutuskan supaya dipancung Malik bin Nuwairah dan rakan-rakannya.( Tarikh Ibnu Khaldun jil. 2 hal. 73, Tarikh at-Thabari jil. 2 hal. 503)

Ketiga: Pembunuhan berlaku setelah Khalid yakin bahawa Malik sudah tidak Islam lagi bila ia enggan mengeluarkan zakat. Ahli-ahli sejarah menukilkan tentang keengganan golongan murtad ini untuk mengeluarkan zakat termasuklah Malik bin Nuwairah. Di antara mereka Ibnu Khallikan yang menukilkan di dalam kitabnya bahawa Khalid bin al-Walid dan Malik bin Nuwairah berbincang dengan panjang lebar. Di dalam perbincangan itu Malik berkata: “Aku bersembahyang tetapi tidak mahu mengeluarkan zakat”. Maka Khalid berkata kepadanya: “Adakah engkau tidak tahu bahawa sembahyang dan zakat kedua-duanya fardhu dan tidak diterima salah satu dari keduanya tanpa yang satu lagi?” Malik bin Nuwairah pun berkata dengan mengisyaratkan kepada Rasulullah s.a.w. dengan katanya: “Sahabatmu berkata begini………begini……….”. Daripada kata-kata Malik itu, Khalid yakin bahawa Malik tidak Islam lagi. Kerana itu Khalid bertanya Malik, “Adakah engkau tidak menganggapnya sahabatmu juga?” Dan Khalid bin Walid berkata: “Aku akan memenggal kepala engkau”. Kemudian pertikaian di antara mereka berdua menjadi semakin hebat. Malik bin Nuwairah berkali-kali menyebutkan “Sahabatmu….sahabatmu….”. Akhir sekali Khalid bin Walid memutuskan Malik bin Nuwairah dibunuh.( Ibnu Khallikaan Wafayat al-A’yaan jil. 5 hal. 66. Lihat juga al-Mukhtasar fi Akhbar Khair al-Basyar jil. 1 hal)

Keempat: Yaaqut al-Hamawi telah mengemukakan kisah yang agak berbeza dari apa yang dikemukakan di atas bila ia menukilkan bahawa angkatan tentera Khalid yang
dipimpin oleh Dhirar bin al-Azwar bertempur dengan angkatan tentera Malik bin Nuwairah. Di dalam pertempuran itu Dhirar telah membunuh Malik”.( Mu’jam al-Buldaan jil. 1 hal. 661)

Kelima: Muhammad bin Syakir mengemukakan pendapatnya dengan berkata:

ومما يؤيد خالد وأن مالكاً مات مرتداً أن متمماً لما أنشد عمر مراثيه في مالك قال له عمر: والله لوددت أني أحسن الشعر فأرثي أخي زيداً بمثل ما رثيت أخاك، فقال متمم: لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته، فقال عمر رضي الله عنه ما عزاني أحد عن أخي بأحسن مما عزاني به متمم.

Bermaksud: Di antara perkara yang menyokong Khalid bahawa Malik bin Nuwairah mati dalam keadaan murtad ialah sesungguhnya Mutammim (saudara Malik bin Nuwairah) telah memperdengarkan syair ratapannya kerana kematian Malik di hadapan Sayyidina Umar r.a. lalu Sayyidina Umar r.a berkata kepadanya: “Demi Allah! Seandainya aku seorang penyair yang baik, aku juga akan mengucapkan syair ratapan di atas kematian saudaraku Zaid”. Lalu Mutammim bin Nuwairah berkata: “Sekiranya saudara saya meninggal dunia sebagaimana saudara tuan (mati dalam keadaan Islam), tentulah saya bersyair meratapinya”. Lalu Sayyidina Umar r.a. berkata: “Tidak ada seorangpun menyampaikan ucapan takziah kepadaku kerana kematian saudaraku lebih baik daripada apa yang diucapkan oleh Mutammim bin Nuwairah”.( Fawaat al-Wafayaat jil. 3 hal. 23. Syair dan kisah dialog antara Sayyidina Umar r.a. dan Mutammim tersebut dinukilkan oleh Abu Bakr Ahmad bin Marwan ad-Dinwari melalui beberapa sanad di dalam kitabnya Al-Mujalasah wa Jawahir al-Ilm jil. 7 hal. 226, jil. 5 hal. 188 dan jil. 3 hal. 72. Riwayat yang sama juga terdapat di dalam kitab Bulugh al-Arab jil. 2 hal. 172)

Jelas daripada apa yang dikemukakan ini menunjukkan bahawa saudara Malik bin Nuwairah iaitu Mutammim meratapi Malik kerana ia mati dalam keadaan murtad.

Masalah kedua yang ditimbulkan Syi’ah berkaitan peristiwa ini ialah mengapa Sayyidina Abu Bakar r.a. tidak mengenakan hukum had ke atas Khalid bin al-Walid yang telah membunuh Malik bin Nuwairah dan kabilahnya. Umar dan Ali r.a. mahu supaya Khalid dihukum rejam. Mereka mengemukakan rujukan antaranya al-Isabah jil. 3 hlm.336.

Kalau diperhatikan kepada kitab-kitab sejarah maka akan jelaslah mengapa Abu Bakar r.a. tidak mahu mengenakan hukuman had terhadap Khalid di atas apa yang telah berlaku. Kalaulah dikatakan bahawa Khalid r.a. memang bersalah di atas apa yang dilakukan olehnya maka Abu Bakar r.a. mempunyai alasan mengapa dia tidak mengenakan hukuman terhadap Khalid r.a. tetapi kalau diperhatikan kepada riwayat-riwayat yang dikemukakan sebelum ini jelas bahawa kesilapan bukan datangnya daripada Khalid r.a. tetapi orang lain seperti di dalam fakta pertama dan berdasarkan fakta-fakta yang lain Khalid r.a. tidak bersalah di dalam tindakannya. Di antara alasan yang dikemukakan oleh Abu Bakar r.a. di dalam dialognya dengan Umar r.a. ialah:


قال عمر لأبي بكر: إِن خالداً قد زنى فارجمه، قال: ما كنت أرجمه؛ فإِنه تأول فأخطأ. قال: فإِنه قد قتل مسلماً فاقتله، قال: ما كنت أقتله فإِنه تأول فأخطأ. قال فاعزله، قال ما كنت أغمد سيفاً سله الله عليهم.

Umar r.a. berkata kepada Abu Bakar r.a.: “Sesungguhnya Khalid telah berzina maka rejamlah dia”. Abu Bakar r.a. menjawab: “Aku tidak akan merejamnya kerana dia telah mentakwilkan tetapi dia tersilap”. Umar berkata lagi: “Sesungguhnya dia telah membunuh seorang muslim maka bunuhlah dia”. Abu Bakar menjawab: “Aku tidak akan membunuhnya kerana dia telah mentakwilkan tetapi dia tersilap”. Umar r.a. berkata lagi: “Pecatlah dia”. Abu Bakar r.a. menjawab: “Aku tidak akan menyarungkan pedang yang telah dihunuskan oleh Allah terhadap mereka (orang-orang kafir)”.( Al-Mukhtasar fi Akhbar Khair al-Basyar jil. 1 hal. 108. Tarikh Abi al-Fida’ jil. 1 hal. 242, Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah jil. 5 hal. 754, Tarikh Ibnu Khaldun jil. 2 hal. 73)

Begitu juga di dalam riwayat-riwayat yang lain alasan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar r.a. hampir sama dengan riwayat di atas. Alasan yang diberikan oleh beliau mempunyai asasnya kerana berlaku peristiwa yang hampir sama kepada Khalid r.a. ketika Rasulullah s.a.w. menghantarkan beliau kepada Bani Jazimah sebagaimana yang direkodkan oleh Imam al-Bukhari di dalam sahihnya:

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَرَّتَيْنِ


Daripada Ibnu Umar r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. menghantar Khalid bin al-Walid kepada Bani Jazimah maka mereka tidak pandai menyebut (أَسْلَمْنَا) iaitu kami telah memeluk Islam tetapi mereka menyebut (صَبَأْنَا صَبَأْنَا) bermaksud kami telah tinggal agama kepada agama yang lain Khalid pun mula membunuh dan menawan lalu memberikan kepada setiap orang daripada kami tawanannya dengan memerintahkan setiap orang daripada kami supaya membunuh tawanannya. Aku berkata: “Demi Allah! Aku tidak akan membunuh tawananku dan tidak boleh seorangpun dari sahabatku membunuh tawanannya”. Maka kami pun menyebutkan perkara ini kepada Nabi s.a.w. maka Baginda pun berkata: “Ya Allah! Sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu daripada apa yang oleh Khalid bin al-Walid” sebanyak dua kali”.( Sahih al-Bukhari Bab Jika Pemerintah Memutuskan Dengan Zalim Ataupun Dengan Keputusan Yang Berjanggah Dengan Keputusan Ahli Ilmu Maka Keputusan Hakim Itu Ditolak. Kisah ini juga terdapat di dalam kitab-kitab hadith dan sejarah yang lain)

Di dalam peristiwa ini walaupun Rasulullah s.a.w. tidak menyenangi apa yang dilakukan oleh Khalid namun begitu Baginda tidak memecat atau menghukumnya di atas kesilapan yang dilakukan olehnya.

Sebagai tambahan tiada dikemukakan di dalam mana-mana kitab sejarah bahawa Sayyidina Ali r.a. turut sama mendesak supaya Abu Bakar r.a. supaya menghukum Khalid r.a.

Masalah ketiga berkaitan peristiwa ini ialah berkenaan kononnya Khalid telah berzina dengan isteri Malik atau berkahwin sebelum habis eddahnya.

Berlaku percanggahan di dalam riwayat-riwayat sejarah berkenaan perkara ini. Namun begitu kebanyakan kitab sejarah menyebutkan dengan jelas bahawa Khalid telah berkahwin dengan Ummu Tamim (antaranya ialah al-Isabah jil. 5 hal. 754, Fawaat al-Wafayaat jil. 3 hal. 23) dan sebahagiannya dengan jelas mengatakan bahawa ia berlaku setelah selesai eddahnya.(antaranya ialah al-Mukhtasar fi Akhbar Khair al-Basyar jil. 1 hal. 108, Tarikh Abi al-Fida’ jil. 1 hal. 242, Tarikh ath-Thabari jil. 2 hal. 253)

Di antara sejarawan yang mengatakan bahawa beliau berkahwin dengan Ummu Tamim ialah Ibnu Kathir. Selepas mengemukakan kisah yang telah berlaku beliau berkata:

واصطفى خالد امرأة مالك بن نويرة، وهي أم تميم ابنة المنهال، وكانت جميلة، فلما حلت بني بها

Dan Khalid telah memilih isteri Malik bin Nuwairah iaitu Ummu Tamim binti Minhal. Ia adalah seorang yang cantik. Bilamana telah habis eddahnya maka Khalid tinggal bersama dengannnya.(Al-Bidayah wa an-Nihayah jil. 6 hal. 354)

Berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut maka boleh dikatakan andaikata terdapat riwayat yang mengatakan Khalid telah berzina dengan Ummu Tamim atau berkahwin dan bersama dengannya sebelum tamat eddahnya maka ianya berlaku disebabkan kekeliruan yang mungkin timbul daripada sebahagian perawi.
baca seterusnya "Menjawab Syi’ah: Peristiwa Pembunuhan Malik Bin Nuwairah"

santai: luahan

Hah..lega sikit baru sdh tulis

Menjawab Syi’ah: Peristiwa Pembunuhan Malik Bin Nuwairah

Naik boring rasanya nak menyudahkan. Jemu jg dok baca cerita pasal ni dlm kitab2 sejarah. Berjela-jela panjangnya. Rasa macam buang masa je.. Tapi kena baca juga. Kalu tak baca lagu mana nak jwb. Pembelaan terhadap sahabat mesti diteruskan. Mudah2an segala usaha akan menjadi bekalan buat bertemu Allah taala nanti.

Kalu la tak dok syiah atas dunia boleh la buat kerja lain. Byk lg kerja nak buat ni.
Tapi kalu tak dilayan puak2 sesat pembenci sahabat ni bahaya. Runtuh agama Islam nanti.

Nak dihias agama Islam di mata masyarakat dunia pun kalu dalaman nak roboh sebab ada musuh dalam selimut tak dok makna juga.

Macam rumah kalu dok hias cantik2 tapi anai2 dok mengerik tak dipedulikan….
Jawapannya rumah secantik manapun tunggu masa nak runtuh saja..


Semoga segala susah payah dan kegeraman di dalam jiwa menghadapi golongan sesat ini mendapat ganjaran dari Allah taala..hanya kepada-Mu jua aku berserah dan mengharapkan ganjaran..
baca seterusnya "santai: luahan"

Sahabat r.a.: Antara Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Syi’ah

Sahabat r.a.: Antara Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Syi’ah

Di antara perbezaan asas antara Syi’ah dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah kepercayaan berkenaan sahabat-sahabat Nabi s.a.w.. Perbezaan pendapat antara kedua aliran ini sama sekali tidak dapat berhimpun kerana ia adalah punca pertelingkahan dan perbalahan.

Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan perbezaan tersebut maka kitab rujukan utama kedua pihak menjadi asas kepada perbincangan ini.

Pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Terhadap Sahabat-Sahabat r.a..
Sebelum mengemukakan pandangan Ahlus Sunnah terhadap sahabat-sahabat r.a. berdasarkan hadith-hadith rasul dan al-Quran sangat perlu sekali untuk mengenali siapakah yang dikatakan sebagai sahabat-sahabat Nabi s.a.w. itu.

Ta’rif Sahabat:

Ulama berselisih pendapat berkenaan ta’rif sahabat. Di antara ulama yang membincangkan dengan panjang lebar berkenaan perselisihan tersebut ialah Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya al-Isabah. Di antara beberapa pendapat tersebut, pendapat yang disepakati adalah seperti berikut:

أن الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ". فيدخل فيه من لقيه من المسلمين ممن طالت مجالسته أو قصرت، روى عنه أو لم يرو، غزا معه إو لم يغز، من رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويدخل في هذا العموم الاطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه في حال الطفولة.

Sesungguhnya sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi s.a.w. dalam keadaan beriman dan mati di atas Islam. Termasuk di dalamnya ialah yang bertemu Baginda dari kalangan orang-orang Islam sama ada lama tinggal bersamanya atau seketika, meriwayatkan hadith daripadanya atau tidak, berperang bersamanya atau tidak, melihatnya walaupun sekali dan tidak pernah bersamanya dan tidak pernah melihatnya kerana sesuatu sebab seperti buta. Termasuk di dalam ta’rif umum ini ialah kanak-kanak yang dilahirkan di zaman Nabi s.a.w. dan melihatnya ketika masih kecil lagi.
Setengah ulama memasukkan di dalam ta’rif tersebut ‘walaupun diselangi dengan murtad ditengah-tengahnya dan ia kembali semula kepada Islam sama ada bertemu pula dengan Nabi s.a.w. atau tidak’. (Al-Isabah Fi Tamyiz as-Sahabah jil. 1 hal. 7, Ma’rifah ath-Thiqah al-‘Ijli jil. 1 hal. 95, Taisir Mustalah al-Hadith hal. 97)

Keutamaan Sahabat Berdasarkan Al-Quran.

Ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan kelebihan sahabat-sahabat r.a. terlalu banyak untuk dikemukakan kesemuanya. Sebahagiannya akan dikemukakan di bawah ini.
Pertama: golongan sahabat yang telah memberikan pengorbanan sebelum pembukaan kota Makkah oleh Nabi s.a.w. dan sahabat-sahabatnya diberikan kedudukan yang sangat tinggi berbanding dengan yang selepasnya. Ini adalah disebabkan pengorbanan pada ketika itu sangat diperlukan dan umat Islam berhadapan dengan cabaran yang sangat besar daripada musuh-musuh. Walaubagaimanapun kedua-dua golongan sahabat tersebut dikurniakan ganjaran besar iaitu al-Husna. Ulama-ulama mentafsirkannya sebagai ganjaran yang besar dan syurga.( Lihat tafsir-tafsir seperti Ruh al-Ma’ani, Tafsir Ibnu Kathir, at-Tahrir wa at-Tanwir dan lain-lain.)

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan (Nabi menguasai Mekah). Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu kerjakan. (surah al-Hadid ayat 10)

Kedua: janji Allah taala kepada golongan sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar bahawa syurga disediakan untuk mereka. Bukan hanya mereka yang akan memperolehi ganjaran besar tersebut bahkan orang-orang yang mengikuti mereka juga. Firman-Nya:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar" dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Dia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar. (Surah at-Taubah ayat 100)

Ketiga:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi Penolongmu dan juga pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. (Surah al-Anfal ayat 63)

Keempat: keredhaan Allah terhadap seramai lebih dari seribu empat ratus orang sahabat yang berbai’ah dengan Nabi s.a.w. di bawah pokok yang dipanggil bai’ah ar-redhuan.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka, lalu Dia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya.(Surah al-Fath ayat 18)

Kelima: golongan sahabat adalah merupakan golongan pertama yang ditujukan oleh Allah taala sebagai golongan sebaik-baik umat di dalam firman-Nya yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman) dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.(Surah Aali-Imran ayat 110)

Keenam: di dalam ayat di bawah sahabat juga merupakan golongan pertama yang dimaksudkan oleh Allah taala dan merupakan yang paling layak untuk menjadi saksi keimanan manusia yang lain.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.(Surah al-Baqarah ayat 143)

Ketujuh: sahabat-sahabat merupakan neraca untuk menilai sejauh mana tahap keimanan umat kemudian sama ada berada di atas landasan kebenaran atau sebaliknya. Ayat ini pada asalnya ditujukan kepada golongan Yahudi sebagai menilai kebenaran iman mereka dengan dibandingkan dengan keimanan sahabat-sahabat r.a. dan ia tetap membuktikan ketinggian serta kebenaran sahabat berdasarkan al-Quran.

فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

Maka jika mereka (umat kemudian) beriman kepada apa yang kamu (sahabat-sahabat) telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam kebengkokan.(Surah al-Baqarah ayat 137)
Banyak lagi ayat al-Quran yang menyebutkan berkenaan kedudukan tinggi sahabat-sahabat r.a..

Kedudukan Sahabat-Sahabat r.a. Berdasarkan Hadith-Hadith Rasulullah s.a.w.
Kedudukan mulia sahabat-sahabat r.a. juga diriwayatkan dengan begitu banyak melalui sabdaan Rasulullah s.a.w.. Sebahagiannya akan dikemukakan di sini:
Pertama: pengorbanan yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat r.a. amat besar dan cabaran serta rintangan yang dihadapi mereka juga begitu hebat dalam memperjuangkan agama Nabi s.a.w.. Kerana itu pengorbanan mereka walaupun sedikit tetapi nilainya begitu besar di sisi Allah. Nabi s.a.w. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

Daripada Abu Sa’id al-Khudri r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda: “Janganlah kamu mencaci sahabat-sahabatku, sesungguhnya kalaulah seorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud nescaya tidak akan menyamai perbelanjaan mereka walaupun secupak bahkan setengah cupak”.( Sahih al-Bukhari Bab Sabda Nabi s.a.w. Kalaulah Aku Hendak Menjadikan Seorang Kekasih, Sahih Muslim Bab Haram Mencela Sahabat Nabi s.a.w.)

Kedua: disebabkan sahabat-sahabat r.a. adalah manusia terbaik pernah dilahirkan di kalangan umat ini maka zaman yang dilalui oleh mereka adalah merupakan zaman keemasan dan zaman paling gemilang sebagaimana yang diakui oleh Junjungan s.a.w.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Daripada Abdullah bin Mas’ud r.a. daripada Nabi s.a.w. sabdanya: “Sebaik-baik manusia adalah kurunku kemudian orang-orang yang mengiringi mereka kemudian orang-orang yang mengiringi mereka”.(Sahih al-Bukhari Bab Kelebihan Sahabat r.a., Sahih Muslim Bab Kelebihan Sahabat r.a. Kemudian Orang Yang Mengiringi Mereka.)

Ketiga: sahabat-sahabat r.a. adalah orang yang benar-benar mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi s.a.w.. Perjalanan hidup mereka tidak melencong daripada apa yang dibawa Baginda walaupun sedikit sehingga Baginda mengatakan bahawa seolah-olah merekalah orang yang diutuskan oleh Allah taala kepada umat kemudian walaupun pada hakikatnya yang diutuskan oleh Allah adalah Nabi s.a.w. sendiri. Di antara pengakuan tersebut ialah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. berkata kepada mereka (sahabat-sahabat): “Kamu hanya diutuskan untuk mempermudahkan dan kamu bukan diutuskan untuk menyusahkan”.(Sunan Abi Daud, Sunan At-Termizi, Musnad Ahmad)

Keempat: kecintaan kepada sahabat-sahabat r.a. merupakan di antara tuntutan agama Islam kerana kecintaan kepada mereka pada hakikatnya adalah kecintaan kepada Nabi s.a.w. juga dan begitulah sebaliknya. Kerana itu menjadi kewajipan kepada umat kemudian agar mengambil sikap berhati-hati bila berbicara berkenaan sahabat-sahabat r.a. supaya tidak terjerumus di dalam golongan yang akan diazab oleh Allah taala.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

Daripada Abdullah bin Mughoffal katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “(bertakwalah kamu) kepada Allah berkenaan sahabat-sahabatku, (bertakwalah kamu) kepada Allah berkenaan sahabat-sahabatku, janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran (kebencian kamu) sepeninggalanku. Sesiapa yang kasih kepada mereka maka kerana kasihkan kepadaku dia mengasihi mereka dan sesiapa yang membenci mereka maka kerana bencikan aku dia membenci mereka. Sesiapa yang menyakiti mereka bermakna dia telah menyakitiku, sesiapa yang menyakitiku bermakna dia telah menyakiti Allah dan sesiapa yang menyakiti Allah pasti Allah akan mengazabnya”.(Sunan at-Termizi Bab Berkenaan Orang Yang Mencaci Sahabat-Sahabat Nabi s.a.w.)

Mempertikaikan mana-mana sahabat walaupun sekecil-kecil sahabat yang tidak dikenali namanya pun bermakna mengingkari al-Quran dan hadith Nabi s.a.w.

Pandangan Ulama Ahlus Sunnah Terhadap Kedudukan Sahabat.

Terdapat begitu banyak pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah berkenaan dengan sahabat-sahabat r.a. dan semuanya menjurus kepada perkara yang sama iaitu menjaga kedudukan mereka yang sangat tinggi dan menolak serta mengeluarkan orang yang mengingkari sahabat-sahabat r.a. daripada daerah Islam. Sebahagian daripada pandangan tersebut adalah:

Pertama: Khatib al-Baghdadi mengemukakan dengan sanadnya kata-kata Imam Abu Zur’ah sebagaimana berikut:

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعلم انه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه و سلم عندنا حق والقرآن حق وانما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة


“Bila engkau melihat seseorang menghina salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. maka ketahuilah bahawa dia adalah seorang zindiq(Orang yang zohirnya adalah Islam dan ia merasakan bahawa ia adalah golongan yang benar serta orang-orang Islam yang sebenar adalah golongan sesat tetapi hakikatnya merekalah yang sebenarnya terkeluar dari agama dan kafir). Ini kerana rasul adalah benar, al-Quran adalah benar dan apa yang dibawa olehnya adalah benar. Hanya sahabat-sahabat r.a. sahaja yang menyampaikan semua itu kepada kita dan mereka ini mahu mencacatkan saksi-saksi kita untuk membatalkan al-Kitab dan as-sunnah dan kerana itu mencacatkan mereka adalah lebih baik kerana mereka adalah golongan zindiq”.( Al-Kifayah fi Ilm ar-Riwayah jil. 1 hal. 49)

Kedua: Imam Abu al-Qasim al-Asbahani mengemukakan dengan sanadnya daripada al-Maimuni bahawa dia mendengar Imam Ahmad berkata:

إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام .

"Apabila kamu melihat seseorang menyebut buruk sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w., maka raguilah keislaman dan keimanannya.”( Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah jil. 2 hal. 397, As-Sharimu Al-Maslul, hal. 568)

Ketiga: Imam at-Thahawi berkata:

نُحِبُّ أَصْحَابَ رسُولِ الله وَلاَ نُفْرِطُ في حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُم؛ وَلاَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم، وَبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم، ولا نُذْكُرُهُم إِلاَّ بِخَيْرٍ, وَحُبُّهُم دِينٌ وإيمَانٌ وإحْسَانٌ، وَبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ.

"Kita (Ahlu as-Sunnah wa al-Jama`ah) mengasihi para sahabat Rasulullah s.a.w. Kita tidak melampau dalam mengasihi sesiapa pun dari mereka. Kita tidak berlepas diri dari mana-mana sahabat (tidak menyatakan kebencian terhadap mereka). Kita membenci sesiapa yang membenci para sahabat dan tidak menyebut para sahabat dengan baik. Kita tidak menyebut sahabat melainkan dengan kebaikan. Kasih kepada mereka merupakan agama, iman dan ihsan, dan benci kepada mereka adalah kekufuran, nifaq dan kederhakaan."( Ithaf as-Sail Bima fi Thahawiah Min Masaail jil. 43 hal. 20, Syarhu Al-'Aqidati At-Thahawiyyah, hal. 545)

Banyak lagi riwayat-riwayat dari ulama Ahlus Sunnah yang menyebutkan tentang kedudukan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. yang sangat tinggi. Mencela sahabat akan membawa kepada kekufuran sehingga ulama mengatakan sesiapa yang ragu-ragu terhadap kesucian ‘Aisyah isteri Nabi s.a.w. maka sesungguhnya dia mengingkari al-Quran iaitu ayat 17 surah an-Nur. Dan mengingkari al-Quran akan membawa seseorang ke lembah kekufuran.

Pandangan Syi’ah Terhadap Sahabat-Sahabat r.a..

Sahabat-sahabat Nabi s.a.w. di sisi Syi’ah adalah manusia yang paling buruk akhlaknya, paling hina keturunannya, perampas kuasa, gilakan dunia dan sebagainya. Pegangan sebegini pasti terdapat di dalam mana-mana kitab Syi’ah dan setiap pengikutnya pasti berpegang kepada akidah ini. Setiap tulisan ulama mereka pasti akan memuatkan riwayat yang menyebutkan bahawa para sahabat telahpun murtad sepeninggalan Nabi s.a.w., kafir, memaki hamun mereka, dan melakukan tabarri (tabarra – yakni menyatakan sikap berlepas diri dan tidak mempunyai hubungan kasih sayang) terhadap mereka. Tidak terlepas daripada tuduhan-tuduhan mereka sahabat-sahabat besar Rasullullah s.a.w sekalipun seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman bin ‘Auf, isteri-isteri Rasullullah s.a.w dan lain-lain.

Al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Jaafar a.s. kata beliau: “Para sahabat telah menjadi murtad sepeninggalan Rasullullah s.a.w kecuali tiga orang dari mereka.” Aku bertanya (kata perawi): “Siapakah yang tiga itu?” Abu Jaafar menjawab: “Miqdad bin al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Salman al- Farisi.”(ar-Raudhah Min al-Kafi – jilid 8 hal 245)

Bahkan mereka mengatakan bahawa Imam Ja'far As-Sadiq menjadikan laknat beberapa orang sahabat sebagai wirid selepas sembahyangnya sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Kulaini:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ وَ أَبِي سَلَمَةَ السَّرَّاجِ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ هُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ وَ أَرْبَعاً مِنَ النِّسَاءِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ مُعَاوِيَةُ وَ يُسَمِّيهِمْ وَ فُلَانَةُ وَ فُلَانَةُ وَ هِنْدٌ وَ أُمُّ الْحَكَمِ أُخْتُ مُعَاوِيَةَ

Daripada Husain dan Abi Salamah katanya, "Kami mendengar Abu Abdillah a.s. melaknat selepas setiap sembahyang fardhu empat orang lelaki dan empat orang perempuan iaitu si-fulan,si-fulan,si-fulan dan Mu'awiyah serta ia menyebut nama mereka dan si-fulanah,si-fulanah, Hindun dan Ummul Hakam saudara perempuan Mu'awiyah. (Al-Kafi jilid 3 hal. 343)

Yang dimaksudkan dengan "si-fulan" di dalam kitab-kitab Syi'ah adalah yang pertama Abu Bakar r.a., kedua Umar r.a. dan ketiga Uthman r.a. sementara "si-fulanah" adalah yang pertama Aisyah r.a. dan kedua Hafsah r.a.

Syi’ah mengatakan sepuluh orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi s.a.w. di dalam satu hadith di sisi Ahlus Sunnah akan diseksa oleh Allah ta’ala di dasar api neraka. Di antara ulama mereka yang menyebutkan perkara tersebut adalah Ahmad bin Ali at-Thabarsi di dalam kitabnya al-Ihtijaj:

وعن سليم بن قيس الهلالي قال: لما التقى أمير المؤمنين عليه السلام أهل البصرة يوم الجمل. نادى الزبير ياأبا عبدالله أخرج الي: فخرج الزبير ومعه طلحة. فقال لهما والله إنكما لتعلمان وأولوا العلم من آل محمد وعائشة بنت أبى بكر: أن كل أصحاب الجمل ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه واله، وقد خاب من افترى. قالا كيف نكون ملعونين ونحن أصحاب بدر وأهل الجنة؟ ! فقال عليه السلام: لو علمت أنكم من أهل الجنة لما استحللت قتالكم، فقال له الزبير: أما سمعت حديث سعيد بن عمرو بن نفيل وهو يروي: انه سمع من رسول الله صلى الله عليه واله يقول: " عشرة من قريش في الجنة "؟ قال علي عليه السلام: سمعته يحدث بذلك عثمان في خلافته، فقال الزبير أفترا كذب على رسول الله صلى الله عليه واله؟ فقال له علي عليه السلام: " لست أخبرك بشئ حتى تسميهم " قال الزبير: ابوبكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص، وابو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن عمرو بن نفيل. فقال له علي عليه السلام: " عددت تسعة فمن العاشر؟ " قال له: أنت قال علي عليه السلام: قد اقررت اني من أهل الجنة، واما ما ادعيت لنفسك وأصحابك فانا به من الجاحدين الكافرين، قال له، أفتراه كذب على رسول الله صلى الله عليه واله؟ قال عليه السلام: ما أراه كذب، ولكنه والله اليقين. فقال علي عليه السلام: والله ان بعض من سميته لفي تابوت في شعب في جب في أسفل درك من جهنم، على ذلك الجب صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنم رفع تلك الصخرة، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه واله والا اظفرك الله بي وسفك دمى على يديك، والا أظفرني الله عليك وعلى أصحابك وسفك دمائكم على يدي وعجل ارواحكم إلى النار، فرجع الزبير إلى أصحابه وهو يبكي.

Daripada Sulaim bin Qais al-Hilali katanya, bilamana Amir al-Mukminin a.s. (Ali) bertemu penduduk Basrah pada hari peperangan Jamal, dia pun menyeru Zubair: “Wahai Aba Abdillah! Keluarlah kepadaku”. Maka Zubair pun keluar dan bersamanya adalah Talhah lalu Ali berkata kepada keduanya: “Demi Allah, bukankah engkau berdua serta orang-orang yang berilmu dari kalangan keluarga Muhammad dan ‘Aaisyah binti Abi Bakr mengetahui bahawa setiap orang yang menyertai medan Jamal dilaknat melalui lidah Muhammad s.a.w. dan sesungguhnya telah rugi orang yang mengada-adakan dusta”. Mereka berdua menjawab: “Bagaimana kami akan dilaknat sedangkan kami adalah orang yang menyertai perang Badar dan penghuni Syurga”? Maka Ali a.s. berkata: “Kalaulah aku mengetahui bahawa sesungguhnya kamu adalah ahli syurga tentu sekali aku tidak menganggap halal untuk memerangi kamu”. Zubair pun berkata kepadanya: “Bukankah engkau telah mendengar hadith Sa’id bin ‘Amr bin Nufail dan ia telah meriwayatkan bahawa dia mendengar daripada Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sepuluh orang daripada Quraisy berada di dalam syurga”? Ali a.s. berkata: “Aku mendengar Uthman meriwayatkan demikian pada masa pemerintahannya”. Zubair pun bertanya: “Apakah dia telah mengadakan dusta atas nama Rasulullah s.a.w.”? Ali a.s. pun berkata: “Aku tidak akan menceritakan kepadamu sesuatupun sehinggalah engkau menamakan mereka”. Zubair pun berkata: “Abu Bakr, Umar, Uthman, Talhah, Zubair, Abd ar-Rahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqas, Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah dan Sa’id bin Amr bin Nufail”. Ali a.s. pun berkata kepadanya: “Engkau membilang Sembilan sahaja. Siapakah yang kesepuluh”? Zubair pun menjawab: “Engkaulah”. Ali a.s. berkata: “Sesungguhnya aku memang mengetahui bahawa aku adalah ahli syurga, adapun dakwaanmu kepada dirimu dan sahabat-sahabatmu maka aku termasuk dari kalangan orang yang mengingkarinya”. Zubair berkata kepadanya: “Apakah dia mengadakan dusta ke atas Rasulullah s.a.w.? Ali a.s. berkata: “Aku tidak fikir ia adalah dusta. Tetapi demi Allah dengan keyakinan”. Ali a.s. berkata lagi: “Demi Allah! Sesungguhnya sebahagian daripada orang yang engkau sebutkan namanya tadi pasti berada di dalam peti yang terdapat di satu lembah di dalam penjara bawah tanah (Al-Jabb juga bermakna telaga buruk) yang terdapat di dasar neraka yang paling bawah. Di atas penjara itu terdapat batu besar yang mana bila Allah mahu memanaskan neraka Dia akan mengangkat batu besar itu”. Aku mendengar perkara demikian daripada Rasulullah s.a.w.. Jika tidak (jika aku tidak benar) Allah akan memenangkan engkau ke atasku dan akan menumpahkan darahku dengan dua tanganmu. Dan jika tidak (jika aku benar) Allah akan memenangkan aku ke atasmu dan pengikut-pengikutmu, menumpahkan darah-darah kamu melalui tanganku dan menyegerakan ruh-ruh kamu ke neraka. Zubair pun kembali kepada pengikut-pengikutnya dalam keadaan menangis”.( Al-Ihtijaj Bab Ihtijaj Amir Al-Mukminin Ke Atas Zubair Bin Al-Awwam Dan Talhah Bin Ubaidillah jil. 1 hal. 162)

Di dalam riwayat yang lain pula disebutkan bahawa orang yang paling teruk disiksa di dalam neraka adalah Abu Bakar dan Umar.( Hayat al-Qulub jil. 3 hal. 156)

Ini adalah sebahagian kecil sahaja riwayat syiah yang menunjukkan betapa bencinya mereka kepada sahabat-sahabat r.a.. Di antara pandangan mereka terhadap sahabat r.a. ialah sahabat adalah golongan yang bertanggungjawab memesongkan al-Quran, sahabat memeluk Islam dengan maksud kepentingan peribada dan mendapatkan kuasa, orang pertama yang berbai’ah dengan Abu Bakar r.a. adalah syaitan dan pelbagai lagi bentuk penghinaan terhadap sahabat-sahabat r.a..( Lihat ar-Raudhah min al-Kafi jil. 8 hal. 125,343-345, Tafsir Mir’at al-Anwar hal. 39, Al-Usul Min al-Kafi jil. 1 hal. 421, Kasyf al-Asrar hal. 130,138, Tafsir al-Qummi jil. 2 hal. 265 dan lain-lain)
baca seterusnya "Sahabat r.a.: Antara Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Syi’ah"